اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,582,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,417,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 116,336,719,363
قیمت صدور هر واحد (ریال): 21,022
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 20,839
قیمت آماری هر واحد (ریال): 20,839
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 21,022 20,839 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 116,336,719,363
  2 1397/05/22 20,893 20,701 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 115,567,673,656
  3 1397/05/21 20,997 20,804 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 116,140,670,406
  4 1397/05/20 21,010 20,811 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 116,179,796,533
  5 1397/05/19 21,245 21,035 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 117,429,082,259
  6 1397/05/18 21,246 21,036 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 117,435,789,208
  7 1397/05/17 21,247 21,037 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 117,442,492,070
  8 1397/05/16 21,376 21,152 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 118,085,735,482
  9 1397/05/15 21,344 21,122 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 117,913,693,771
  10 1397/05/14 20,882 20,668 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 115,383,140,738
  11 1397/05/13 20,383 20,183 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 112,674,339,024
  12 1397/05/12 20,176 19,966 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 111,463,967,367
  13 1397/05/11 20,176 19,967 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 111,467,417,705
  14 1397/05/10 20,177 19,968 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 111,471,500,998
  15 1397/05/09 20,144 19,962 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 111,440,031,820
  16 1397/05/08 19,620 19,442 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 108,537,784,190
  17 1397/05/07 19,319 19,135 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 106,821,862,641
  18 1397/05/06 19,099 18,918 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 105,611,360,033
  19 1397/05/05 18,895 18,719 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 104,500,384,228
  20 1397/05/04 18,896 18,719 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 104,501,623,152