صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۷۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۷,۹۶۸,۸۲۲,۸۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۸۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۵۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۵۸۲
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۳۵,۸۹۱ ۳۵,۵۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۹۶۸,۸۲۲,۸۸۱
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۳۵,۸۹۰ ۳۵,۵۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۹۶۲,۷۱۰,۹۰۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۳۵,۷۵۰ ۳۵,۴۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۲۵۵,۶۲۲,۱۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳۵,۷۱۵ ۳۵,۴۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۰۷۱,۴۶۲,۶۸۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳۵,۶۸۷ ۳۵,۳۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۹۲۵,۷۹۴,۹۹۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳۵,۶۸۶ ۳۵,۳۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۹۱۹,۶۶۴,۵۸۲
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳۵,۶۸۵ ۳۵,۳۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۹۱۳,۵۵۷,۰۹۳
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳۵,۵۳۵ ۳۵,۲۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۰۹۶,۶۴۱,۴۶۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳۵,۴۵۵ ۳۵,۱۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۶۷۷,۶۷۸,۹۷۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳۵,۴۵۴ ۳۵,۱۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۶۷۱,۶۸۲,۳۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳۵,۴۳۹ ۳۵,۱۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۶۳۳,۴۳۱,۵۶۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳۵,۴۴۱ ۳۵,۱۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۶۴۶,۶۹۹,۳۰۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳۵,۴۴۰ ۳۵,۱۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۶۴۰,۶۰۳,۱۰۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳۵,۴۳۸ ۳۵,۱۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۶۳۴,۵۲۹,۶۲۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۳۵,۴۴۱ ۳۵,۱۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۵۴۶,۶۷۹,۲۹۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳۵,۵۷۸ ۳۵,۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۲۶۷,۷۱۷,۵۱۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۳۵,۶۸۴ ۳۵,۳۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۸۳۶,۱۵۱,۸۴۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳۵,۴۴۲ ۳۵,۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۵۲۸,۶۰۲,۹۱۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۳۵,۶۱۰ ۳۵,۲۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۳۹۸,۰۰۴,۹۳۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۳۵,۶۰۹ ۳۵,۲۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۳۹۲,۳۹۴,۶۴۷