اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,482,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,517,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 110,558,098,398
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,233
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,055
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,055
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/01 17,233 17,055 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,558,098,398
  2 1396/10/30 17,336 17,156 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,215,797,845
  3 1396/10/29 17,384 17,204 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,529,113,326
  4 1396/10/28 17,380 17,201 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,505,120,136
  5 1396/10/27 17,380 17,201 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,505,889,033
  6 1396/10/26 17,303 17,124 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,008,555,424
  7 1396/10/25 17,266 17,088 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,773,698,679
  8 1396/10/24 17,161 16,984 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,102,619,720
  9 1396/10/23 17,047 16,872 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,375,268,617
  10 1396/10/22 17,013 16,839 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,159,789,262
  11 1396/10/21 17,014 16,840 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,164,995,455
  12 1396/10/20 17,015 16,840 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,170,207,203
  13 1396/10/19 17,006 16,831 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,108,336,511
  14 1396/10/18 16,987 16,812 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,988,804,380
  15 1396/10/17 16,951 16,777 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,759,024,710
  16 1396/10/16 16,948 16,774 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,740,919,670
  17 1396/10/15 16,888 16,714 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,352,838,793
  18 1396/10/14 16,888 16,715 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,355,417,067
  19 1396/10/13 16,885 16,712 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,338,194,767
  20 1396/10/12 16,892 16,712 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,339,294,061
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق