اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,282,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,717,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 143,908,042,852
قیمت صدور هر واحد (ریال): 27,370
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 27,242
قیمت آماری هر واحد (ریال): 27,221
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/23 27,370 27,242 21- 0 0 0 17,700,000 5,282,630 143,908,042,852
  2 1397/07/22 27,035 26,911 55- 0 0 0 17,700,000 5,282,630 142,158,882,322
  3 1397/07/21 26,807 26,685 39- 0 0 0 17,700,000 5,282,630 140,964,554,307
  4 1397/07/20 27,285 27,157 12- 0 0 0 17,700,000 5,282,630 143,461,203,522
  5 1397/07/19 27,280 27,152 12- 0 0 0 17,700,000 5,282,630 143,436,429,237
  6 1397/07/18 27,273 27,145 12- 0 0 0 17,700,000 5,282,630 143,397,173,704
  7 1397/07/17 27,333 27,205 2- 0 0 0 17,700,000 5,282,630 143,713,023,312
  8 1397/07/16 27,243 27,113 1- 0 0 0 17,700,000 5,282,630 143,227,740,443
  9 1397/07/15 27,209 27,066 1- 0 0 0 17,700,000 5,282,630 142,978,897,363
  10 1397/07/14 27,722 27,550 1 0 0 0 17,700,000 5,282,630 145,536,078,821
  11 1397/07/13 28,383 28,209 3 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,019,380,684
  12 1397/07/12 28,382 28,208 3 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,014,184,684
  13 1397/07/11 28,381 28,207 3 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,009,010,110
  14 1397/07/10 28,204 28,018 5 0 0 0 17,700,000 5,282,630 148,010,610,773
  15 1397/07/09 28,491 28,289 7 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,441,311,135
  16 1397/07/08 28,764 28,552 9 0 0 0 17,700,000 5,282,630 150,829,775,163
  17 1397/07/07 28,296 28,097 9 0 0 0 17,700,000 5,282,630 148,428,026,391
  18 1397/07/06 27,541 27,349 9 0 0 0 17,700,000 5,282,630 144,475,498,277
  19 1397/07/05 27,538 27,347 9 0 0 0 17,700,000 5,282,630 144,464,907,810
  20 1397/07/04 27,537 27,345 9 0 0 0 17,700,000 5,282,630 144,455,025,889