اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,482,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,517,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 99,530,401,270
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,522
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,353
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,353
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/23 15,522 15,353 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,530,401,270
  2 1396/08/22 15,498 15,330 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,377,983,163
  3 1396/08/21 15,463 15,295 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,152,569,086
  4 1396/08/20 15,429 15,261 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 98,934,145,709
  5 1396/08/19 15,481 15,313 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,266,371,948
  6 1396/08/18 15,480 15,312 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,259,129,839
  7 1396/08/17 15,480 15,311 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,256,848,719
  8 1396/08/16 15,497 15,327 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,362,056,464
  9 1396/08/15 15,490 15,316 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,288,553,485
  10 1396/08/14 15,456 15,280 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,052,701,076
  11 1396/08/13 15,488 15,312 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,258,826,661
  12 1396/08/12 15,497 15,317 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,294,991,620
  13 1396/08/11 15,498 15,318 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,300,168,002
  14 1396/08/10 15,499 15,319 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,305,351,382
  15 1396/08/09 15,463 15,281 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,060,246,482
  16 1396/08/08 15,455 15,273 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,010,755,251
  17 1396/08/07 15,491 15,308 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,237,598,613
  18 1396/08/06 15,397 15,216 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 98,642,353,553
  19 1396/08/05 15,365 15,185 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 98,436,802,693
  20 1396/08/04 15,365 15,184 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 98,432,060,775
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق