صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۰۷,۵۰۶ ۵۵ % ۴۸,۸۲۷ ۲۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۰۸ ۱۷.۰۴ % ۵,۸۱۸ ۵.۷۷ % ۵۹,۳۶۹ ۳۰.۳۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۰۷,۵۰۶ ۵۵.۰۱ % ۴۸,۸۲۰ ۲۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۱۳۸ ۱۶.۹۶ % ۵,۹۷۵ ۵.۸۵ % ۵۹,۳۶۹ ۳۰.۳۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۰۵,۹۱۰ ۵۶.۱۶ % ۴۳,۵۴۱ ۲۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۱۳۸ ۱۷.۵۷ % ۶,۰۰۵ ۶.۰۸ % ۵۸,۹۲۰ ۳۱.۲۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۰۵,۶۸۱ ۵۶.۰۹ % ۴۳,۵۸۵ ۲۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۲۱ ۱۶.۲۵ % ۸,۵۱۰ ۷.۴۲ % ۵۸,۶۳۲ ۳۱.۱۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۰۵,۶۶۰ ۵۶.۱۳ % ۴۳,۴۶۰ ۲۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۲۱ ۱۶.۲۷ % ۸,۴۹۸ ۷.۴۲ % ۵۸,۵۷۰ ۳۱.۱۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۰۵,۶۶۰ ۵۶.۱۴ % ۴۳,۴۵۳ ۲۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۲۱ ۱۶.۲۷ % ۸,۴۸۵ ۷.۴۱ % ۵۸,۵۷۰ ۳۱.۱۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۰۵,۶۶۰ ۵۶.۱۴ % ۴۳,۴۴۶ ۲۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۲۱ ۱۶.۲۷ % ۸,۴۷۳ ۷.۴ % ۵۸,۵۷۰ ۳۱.۱۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۰۷,۴۸۲ ۵۶.۴۷ % ۴۳,۳۲۵ ۲۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۶۳۵ ۱۷.۶۷ % ۵,۸۹۷ ۵.۹۷ % ۵۸,۱۸۸ ۳۰.۵۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۰۷,۰۷۴ ۵۷.۲۸ % ۴۳,۳۱۴ ۲۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۰۲ ۱۴.۹۳ % ۸,۶۴۶ ۷.۵۵ % ۵۸,۱۷۱ ۳۱.۱۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۰۷,۰۷۴ ۵۷.۲۸ % ۴۳,۳۰۷ ۲۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۰۲ ۱۴.۹۳ % ۸,۶۳۴ ۷.۵۴ % ۵۸,۱۷۱ ۳۱.۱۲ %