صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۰.۰۰۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۱.۰۰۵ %۲.۲۷۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۲.۰۸ %۵.۳۱۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۹.۸۸۹ %۲۲.۲۰۲
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۲۹.۳۶۱ %۶۴.۸۶۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۶۴.۱۰۱ %۹۱.۸۲۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۲۵۴.۷۵۶ %۳۳۸.۲۱۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۷۵۴۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۶.۲۲)% (۹۷.۴۶)%