حساب های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک شهر آفریقا-اسفندیار 473 حساب جاری 100790852254
بانک شهر آفریقا-اسفندیار 473 سپرده کوتاه مدت 700790852191
اقتصاد نوین بلواراسفندیار 147 سپرده کوتاه مدت 147-850-4882149-1
آینده مرکزی 201 حساب جاری 0100091458002
سرمایه میرزا شیرازی 1014 سپرده کوتاه مدت 101488110325031
موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی 5 سپرده کوتاه مدت 151100231/59
موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی 5 حساب جاری 151102202/29
سرمایه میرزای شیرازی 1014 سپرده بلند مدت 1014-979-1032503-1
بانک شهر آفریقا/ اسفندیار 473 قرض الحسنه 700796073313
بانک شهر آفریقا/ اسفندیار 473 قرض الحسنه 700796073321
اقتصاد نوین ساعی 152 سپرده کوتاه مدت 152-850-4882149-1
اقتصاد نوین ساعی 152 حساب جاری 152-2-4882149-1
دی یوسف آباد 0116 سپرده کوتاه مدت 0203613309004