ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/24 77,678 76.73 % 13,912 13.74 % 6,437 6.36 % 3,227 3.19 % 39,880 39.39 %
2 1396/08/23 77,269 76.64 % 13,905 13.79 % 6,437 6.38 % 3,225 3.2 % 39,610 39.29 %
3 1396/08/22 77,118 76.61 % 13,896 13.81 % 6,437 6.4 % 3,223 3.2 % 39,446 39.19 %
4 1396/08/21 76,895 76.26 % 13,887 13.77 % 6,847 6.79 % 3,220 3.19 % 39,227 38.9 %
5 1396/08/20 76,752 76.26 % 13,836 13.75 % 6,847 6.8 % 3,218 3.2 % 39,229 38.98 %
6 1396/08/19 78,700 76.72 % 13,836 13.49 % 6,847 6.67 % 3,215 3.13 % 39,408 38.42 %
7 1396/08/18 78,690 76.72 % 13,832 13.49 % 6,847 6.68 % 3,213 3.13 % 39,398 38.41 %
8 1396/08/17 78,685 76.72 % 13,829 13.48 % 6,847 6.68 % 3,210 3.13 % 39,393 38.41 %
9 1396/08/16 79,176 76.85 % 13,812 13.41 % 6,847 6.65 % 3,207 3.11 % 39,401 38.24 %
10 1396/08/15 80,722 77.2 % 13,804 13.2 % 6,847 6.55 % 3,205 3.07 % 39,485 37.76 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق