ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1392/06/16 3,925 1.44 % 0 0 % 264,870 97.39 % 3,178 1.17 % 3,925 1.44 %
2 1392/06/15 0 0 % 0 0 % 264,870 98.87 % 3,017 1.13 % 0 0 %
3 1392/06/14 0 0 % 0 0 % 264,870 98.93 % 2,856 1.07 % 0 0 %
4 1392/06/13 0 0 % 0 0 % 264,870 98.99 % 2,695 1.01 % 0 0 %
5 1392/06/12 0 0 % 0 0 % 264,870 99.05 % 2,535 0.95 % 0 0 %
6 1392/06/11 0 0 % 0 0 % 264,870 99.11 % 2,374 0.89 % 0 0 %
7 1392/06/10 0 0 % 0 0 % 264,870 99.17 % 2,214 0.83 % 0 0 %
8 1392/06/09 0 0 % 0 0 % 264,870 99.23 % 2,054 0.77 % 0 0 %
9 1392/06/08 0 0 % 0 0 % 264,870 99.29 % 1,894 0.71 % 0 0 %
10 1392/06/07 0 0 % 0 0 % 264,870 99.35 % 1,735 0.65 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق