ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/14 74,075 66.68 % 25,998 23.4 % 7,532 6.78 % 3,496 3.15 % 46,381 41.75 %
2 1396/11/13 75,682 67.95 % 26,011 23.36 % 7,532 6.76 % 2,159 1.94 % 46,945 42.15 %
3 1396/11/12 75,678 67.96 % 26,003 23.35 % 7,532 6.76 % 2,159 1.94 % 46,940 42.15 %
4 1396/11/11 75,668 67.96 % 25,994 23.35 % 7,532 6.77 % 2,160 1.94 % 46,930 42.15 %
5 1396/11/10 76,146 68.37 % 26,026 23.37 % 6,307 5.66 % 2,910 2.61 % 47,466 42.62 %
6 1396/11/09 76,505 68.47 % 26,016 23.29 % 5,706 5.11 % 3,512 3.14 % 47,568 42.58 %
7 1396/11/08 76,715 68.52 % 26,032 23.25 % 5,700 5.09 % 3,520 3.14 % 47,731 42.63 %
8 1396/11/07 77,993 69.65 % 26,009 23.23 % 5,700 5.09 % 2,294 2.05 % 47,873 42.75 %
9 1396/11/06 77,109 69.23 % 25,900 23.25 % 5,700 5.12 % 2,682 2.41 % 48,287 43.35 %
10 1396/11/05 77,099 69.23 % 25,897 23.25 % 5,700 5.12 % 2,683 2.41 % 48,277 43.35 %