ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/04 77,089 69.19 % 25,960 23.3 % 5,700 5.12 % 2,684 2.41 % 48,267 43.32 %
2 1396/11/03 77,302 69.29 % 25,886 23.2 % 5,700 5.11 % 2,685 2.41 % 48,636 43.6 %
3 1396/11/02 77,027 69.17 % 25,960 23.31 % 5,700 5.12 % 2,687 2.41 % 48,709 43.74 %
4 1396/11/01 77,170 67.68 % 25,939 22.75 % 8,247 7.23 % 2,679 2.35 % 48,889 42.88 %
5 1396/10/30 77,832 66.88 % 25,926 22.28 % 9,914 8.52 % 2,711 2.33 % 49,415 42.46 %
6 1396/10/29 78,135 69.49 % 21,681 19.28 % 9,884 8.79 % 2,750 2.45 % 49,806 44.3 %
7 1396/10/28 78,111 69.49 % 21,673 19.28 % 9,884 8.79 % 2,750 2.45 % 49,781 44.29 %
8 1396/10/27 78,111 69.5 % 21,665 19.28 % 9,884 8.79 % 2,749 2.45 % 49,781 44.29 %
9 1396/10/26 77,653 69.4 % 21,617 19.32 % 9,884 8.83 % 2,749 2.46 % 49,528 44.26 %
10 1396/10/25 77,434 69.36 % 21,591 19.34 % 9,884 8.85 % 2,750 2.46 % 49,469 44.31 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق