ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/24 76,771 69.18 % 21,575 19.44 % 9,877 8.9 % 2,757 2.48 % 49,137 44.28 %
2 1396/10/23 76,039 68.98 % 21,568 19.57 % 9,877 8.96 % 2,760 2.5 % 48,606 44.1 %
3 1396/10/22 75,833 68.93 % 21,864 19.88 % 9,562 8.69 % 2,760 2.51 % 48,494 44.08 %
4 1396/10/21 75,833 68.94 % 21,860 19.87 % 9,562 8.69 % 2,760 2.51 % 48,494 44.08 %
5 1396/10/20 75,833 68.94 % 21,856 19.87 % 9,562 8.69 % 2,760 2.51 % 48,494 44.09 %
6 1396/10/19 75,814 68.97 % 24,708 22.48 % 6,657 6.06 % 2,761 2.51 % 48,558 44.17 %
7 1396/10/18 75,656 68.9 % 24,738 22.53 % 6,657 6.06 % 2,762 2.52 % 48,609 44.27 %
8 1396/10/17 75,419 68.84 % 24,734 22.58 % 3,600 3.29 % 5,821 5.31 % 48,487 44.26 %
9 1396/10/16 75,406 68.84 % 24,718 22.57 % 2,457 2.24 % 6,966 6.36 % 48,506 44.28 %
10 1396/10/15 75,054 68.77 % 24,671 22.61 % 2,233 2.05 % 7,192 6.59 % 48,397 44.34 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق