ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/14 75,054 68.77 % 24,662 22.6 % 2,233 2.05 % 7,194 6.59 % 48,397 44.35 %
2 1396/10/13 75,035 68.77 % 24,654 22.6 % 2,233 2.05 % 7,197 6.6 % 48,377 44.34 %
3 1396/10/12 78,119 71.6 % 24,619 22.57 % 2,233 2.05 % 4,140 3.79 % 48,336 44.3 %
4 1396/10/11 79,425 72.71 % 24,600 22.52 % 799 0.73 % 4,426 4.05 % 48,191 44.12 %
5 1396/10/10 79,424 72.86 % 24,598 22.56 % 799 0.73 % 4,204 3.86 % 48,397 44.4 %
6 1396/10/09 80,143 72.61 % 24,573 22.26 % 1,460 1.32 % 4,206 3.81 % 48,719 44.14 %
7 1396/10/08 82,778 73.1 % 24,640 21.76 % 3,066 2.71 % 2,772 2.45 % 48,713 43.02 %
8 1396/10/07 82,778 73.1 % 24,632 21.75 % 3,066 2.71 % 2,773 2.45 % 48,713 43.02 %
9 1396/10/06 82,778 73.11 % 24,624 21.75 % 3,066 2.71 % 2,775 2.45 % 48,713 43.02 %
10 1396/10/05 82,936 73.21 % 24,510 21.64 % 3,066 2.71 % 2,777 2.45 % 49,258 43.48 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق