ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/04 83,203 72.57 % 24,506 21.37 % 4,180 3.65 % 2,779 2.42 % 49,304 43 %
2 1396/10/03 81,903 70.78 % 24,520 21.19 % 6,528 5.64 % 2,780 2.4 % 48,878 42.24 %
3 1396/10/02 79,948 69.56 % 24,490 21.31 % 7,723 6.72 % 2,781 2.42 % 48,500 42.2 %
4 1396/10/01 78,245 69.68 % 24,485 21.81 % 6,792 6.05 % 2,782 2.48 % 48,173 42.9 %
5 1396/09/30 78,240 69.68 % 24,481 21.8 % 6,784 6.04 % 2,791 2.49 % 48,168 42.9 %
6 1396/09/29 78,220 69.68 % 24,478 21.8 % 6,761 6.02 % 2,813 2.51 % 48,148 42.89 %
7 1396/09/28 75,355 69.05 % 24,471 22.42 % 6,475 5.93 % 2,844 2.61 % 47,825 43.82 %
8 1396/09/27 74,275 67.95 % 24,525 22.44 % 5,141 4.7 % 5,373 4.92 % 47,955 43.87 %
9 1396/09/26 74,670 68.11 % 24,464 22.32 % 7,740 7.06 % 2,764 2.52 % 47,501 43.33 %
10 1396/09/25 74,538 68.08 % 24,451 22.33 % 7,740 7.07 % 2,763 2.52 % 47,159 43.08 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق