ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/24 74,710 69.03 % 24,428 22.57 % 6,343 5.86 % 2,763 2.55 % 46,443 42.91 %
2 1396/09/23 74,710 69.03 % 24,418 22.56 % 6,343 5.86 % 2,763 2.55 % 46,443 42.91 %
3 1396/09/22 74,696 69.03 % 24,411 22.56 % 6,343 5.86 % 2,762 2.55 % 46,428 42.91 %
4 1396/09/21 71,948 67.38 % 28,871 27.04 % 944 0.88 % 5,031 4.71 % 46,500 43.55 %
5 1396/09/20 70,874 67.05 % 28,869 27.31 % 944 0.89 % 5,032 4.76 % 45,775 43.3 %
6 1396/09/19 72,032 65.78 % 28,850 26.34 % 5,874 5.36 % 2,766 2.53 % 45,506 41.55 %
7 1396/09/18 72,577 69.04 % 23,922 22.76 % 5,874 5.59 % 2,766 2.63 % 45,531 43.31 %
8 1396/09/17 72,435 69 % 23,916 22.78 % 5,874 5.6 % 2,767 2.64 % 45,329 43.18 %
9 1396/09/16 72,430 69 % 23,912 22.78 % 5,874 5.6 % 2,767 2.64 % 45,324 43.18 %
10 1396/09/15 72,420 69 % 23,909 22.78 % 5,874 5.6 % 2,767 2.64 % 45,315 43.17 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق