ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/14 72,410 69 % 23,905 22.78 % 5,874 5.6 % 2,767 2.64 % 45,305 43.17 %
2 1396/09/13 72,448 69.01 % 23,897 22.77 % 4,131 3.94 % 4,510 4.3 % 45,298 43.15 %
3 1396/09/12 72,418 69.01 % 23,894 22.77 % 2,400 2.29 % 6,242 5.95 % 45,383 43.25 %
4 1396/09/11 72,619 65.06 % 23,887 21.4 % 12,354 11.07 % 2,767 2.48 % 45,533 40.79 %
5 1396/09/10 74,333 70.71 % 13,944 13.27 % 9,467 9.01 % 7,385 7.03 % 45,484 43.27 %
6 1396/09/09 74,323 70.71 % 13,941 13.26 % 9,467 9.01 % 7,384 7.03 % 45,474 43.27 %
7 1396/09/08 74,318 70.72 % 13,937 13.26 % 9,461 9 % 7,389 7.03 % 45,469 43.27 %
8 1396/09/07 76,239 72.41 % 13,926 13.23 % 9,452 8.98 % 5,677 5.39 % 45,559 43.27 %
9 1396/09/06 75,427 72.21 % 13,914 13.32 % 6,679 6.39 % 8,447 8.09 % 45,213 43.29 %
10 1396/09/05 75,422 72.21 % 13,910 13.32 % 6,679 6.4 % 8,445 8.09 % 45,208 43.28 %