ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/04 77,878 74.88 % 13,901 13.37 % 6,679 6.42 % 5,554 5.34 % 44,816 43.09 %
2 1396/09/03 80,129 77.44 % 13,896 13.43 % 6,679 6.45 % 2,786 2.69 % 44,859 43.35 %
3 1396/09/02 80,120 77.44 % 13,892 13.43 % 6,679 6.46 % 2,784 2.69 % 44,849 43.35 %
4 1396/09/01 80,110 77.44 % 13,889 13.43 % 6,679 6.46 % 2,782 2.69 % 44,839 43.34 %
5 1396/08/30 82,785 77.97 % 13,942 13.13 % 6,678 6.29 % 2,780 2.62 % 44,622 42.03 %
6 1396/08/29 81,791 77.77 % 13,940 13.25 % 6,567 6.24 % 2,889 2.75 % 44,074 41.91 %
7 1396/08/28 77,978 76.77 % 13,932 13.72 % 6,437 6.34 % 3,236 3.19 % 39,992 39.37 %
8 1396/08/27 77,973 76.78 % 13,929 13.72 % 6,437 6.34 % 3,234 3.18 % 39,987 39.37 %
9 1396/08/26 77,678 76.72 % 13,919 13.75 % 6,437 6.36 % 3,232 3.19 % 39,880 39.39 %
10 1396/08/25 77,678 76.72 % 13,915 13.74 % 6,437 6.36 % 3,229 3.19 % 39,880 39.39 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق