صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۶۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۳۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۶۰,۴۸۸,۷۴۲,۵۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۹,۵۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۹,۱۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۹,۱۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳:۳۲:۲۳
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۷۹,۳۹۷ ۷۹,۰۳۸ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۸۲,۶۳۰ ۱,۱۶۰,۴۸۸,۷۴۲,۵۸۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۷۹,۴۰۰ ۷۹,۰۴۱ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۸۲,۶۳۰ ۱,۱۶۰,۵۲۶,۹۸۸,۶۵۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۷۹,۴۰۱ ۷۹,۰۴۳ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۸۲,۶۳۰ ۱,۱۶۰,۵۵۳,۰۰۳,۸۳۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۷۹,۳۲۱ ۷۸,۹۶۰ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۱۶۷,۲۴۱,۹۹۶,۰۴۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۷۸,۳۰۳ ۷۷,۹۵۱ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۸۲,۶۳۰ ۱,۱۶۰,۱۱۷,۸۷۱,۲۴۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۷۶,۴۷۶ ۷۶,۱۱۸ ۰ ۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۱۲۵,۲۲۵,۸۰۵,۶۸۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۷۶,۸۵۰ ۷۶,۴۴۱ ۰ ۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۱,۲۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۷۹,۲۵۷ ۷۸,۸۲۷ ۰ ۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۱۶۵,۲۷۶,۷۶۹,۰۶۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۷۹,۲۶۰ ۷۸,۸۳۰ ۰ ۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۱۶۵,۳۱۸,۸۴۷,۹۴۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۷۹,۲۶۳ ۷۸,۸۳۳ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۱۶۵,۳۶۰,۹۶۶,۰۳۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۸۱,۱۸۵ ۸۰,۷۳۷ ۰ ۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۸۲,۶۳۰ ۱,۲۰۱,۵۷۴,۴۱۷,۴۵۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۸۳,۸۱۳ ۸۳,۳۱۶ ۰ ۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۸۲,۶۳۰ ۱,۲۶۴,۹۶۳,۵۳۸,۶۲۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۸۴,۵۵۹ ۸۴,۰۶۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱,۲۸۴,۶۵۶,۰۶۰,۷۴۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۸۲,۷۶۰ ۸۲,۲۷۲ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۸۲,۶۳۰ ۱,۲۴۹,۱۰۹,۵۳۹,۷۹۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۸۱,۵۴۶ ۸۱,۰۷۱ ۰ ۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۸۲,۶۳۰ ۱,۲۳۰,۸۷۰,۸۵۷,۹۱۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۸۱,۵۴۹ ۸۱,۰۷۴ ۰ ۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۸۲,۶۳۰ ۱,۲۳۰,۹۲۱,۰۵۸,۷۰۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۸۱,۵۵۳ ۸۱,۰۷۸ ۰ ۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۸۲,۶۳۰ ۱,۲۳۰,۹۷۰,۵۶۷,۰۸۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۷۹,۶۶۶ ۷۹,۲۲۲ ۰ ۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱,۲۱۰,۷۱۷,۵۴۲,۲۴۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۸۱,۲۵۸ ۸۰,۸۵۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۸۲,۶۳۰ ۱,۲۴۳,۶۹۲,۲۷۸,۲۳۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۸۰,۵۱۳ ۸۰,۱۶۵ ۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۸۲,۶۳۰ ۱,۲۳۳,۱۴۶,۲۱۵,۱۲۸