صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۱۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۱,۸۴۰,۶۷۳,۹۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷,۶۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷,۱۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷,۱۷۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۲:۵۸:۳۷
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴۷,۲۶۱ ۴۶,۸۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۸۸۲,۶۳۰ ۱۸۱,۸۴۰,۶۷۳,۹۵۷
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴۶,۸۳۷ ۴۶,۴۲۹ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۸۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۲۶۶,۹۱۰,۷۶۲
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴۵,۴۰۷ ۴۵,۰۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۰۸۲,۶۳۰ ۱۸۳,۹۱۶,۶۶۰,۹۴۸
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴۴,۵۰۶ ۴۴,۱۴۸ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۰۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۲۴۱,۴۴۹,۳۹۳
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴۴,۲۷۴ ۴۳,۹۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۸,۲۸۶,۴۹۴,۴۶۶
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴۴,۲۷۴ ۴۳,۹۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۸,۲۹۰,۰۹۵,۶۰۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴۴,۲۷۵ ۴۳,۹۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۸,۲۹۳,۷۰۹,۸۵۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۴۴,۱۴۸ ۴۳,۸۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۷۵۶,۰۰۱,۳۴۳
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۴۵,۰۴۷ ۴۴,۶۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۳۸۱,۰۲۶,۳۵۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۴۵,۰۴۸ ۴۴,۶۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۳۸۵,۵۹۱,۰۲۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۴۵,۰۵۸ ۴۴,۶۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۳۰۰,۸۷۵,۹۵۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۴۶,۶۲۷ ۴۶,۱۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۶۷۳,۴۶۰,۳۱۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۴۶,۶۲۸ ۴۶,۱۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۶۷۹,۸۵۶,۹۹۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۴۶,۶۳۰ ۴۶,۱۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۶۸۶,۴۳۵,۰۸۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۴۶,۱۳۲ ۴۵,۶۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۵,۵۸۳,۱۵۱,۰۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۴۶,۰۷۰ ۴۵,۶۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۵,۳۱۹,۵۴۷,۳۵۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۴۵,۹۲۹ ۴۵,۴۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۴,۷۴۷,۱۰۳,۱۴۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۴۵,۸۰۴ ۴۵,۳۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۴,۲۱۸,۴۵۴,۸۸۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۴۵,۳۰۹ ۴۴,۸۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۲,۱۲۹,۱۲۶,۴۳۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۴۵,۳۱۰ ۴۴,۸۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۲,۱۳۵,۱۳۹,۰۹۹