اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,282,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,717,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 170,158,473,830
قیمت صدور هر واحد (ریال): 32,469
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 32,211
قیمت آماری هر واحد (ریال): 32,211
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/28 32,469 32,211 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 170,158,473,830
  2 1398/02/27 32,284 32,029 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 169,195,393,248
  3 1398/02/26 32,281 32,026 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 169,181,497,218
  4 1398/02/25 32,283 32,028 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 169,189,878,395
  5 1398/02/24 32,378 32,118 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 169,668,151,767
  6 1398/02/23 32,022 31,777 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 167,864,063,417
  7 1398/02/22 31,800 31,559 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 166,712,160,455
  8 1398/02/21 32,015 31,738 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 167,659,629,817
  9 1398/02/20 33,054 32,740 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 172,954,016,962
  10 1398/02/19 33,050 32,736 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 172,931,584,580
  11 1398/02/18 33,048 32,734 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 172,920,446,105
  12 1398/02/17 32,807 32,496 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 171,663,343,136
  13 1398/02/16 33,428 33,108 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 174,896,025,316
  14 1398/02/15 34,292 33,958 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 179,386,361,873
  15 1398/02/14 34,452 34,131 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 180,303,951,628
  16 1398/02/13 34,111 33,797 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 178,535,080,502
  17 1398/02/12 34,109 33,794 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 178,522,978,690
  18 1398/02/11 34,107 33,792 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 178,511,943,984
  19 1398/02/10 33,438 33,139 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 175,060,066,356
  20 1398/02/09 33,722 33,412 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 176,504,144,367