صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۹۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۸,۷۶۸,۸۵۱,۸۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۳۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۰۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۰۷۵
تاریخ انتشار
1398/08/25
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴۱,۳۷۰ ۴۱,۰۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۷۶۸,۸۵۱,۸۶۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴۱,۳۷۹ ۴۱,۰۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۸۳۷,۳۵۱,۱۶۳
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۴۱,۳۷۹ ۴۱,۰۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۸۳۸,۳۲۷,۰۶۵
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۴۱,۳۷۹ ۴۱,۰۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۸۳۹,۳۱۸,۵۱۳
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴۱,۳۸۱ ۴۱,۰۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۸۵۸,۶۴۶,۹۹۳
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴۱,۳۵۴ ۴۱,۰۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۷۳۳,۴۸۴,۲۳۱
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴۱,۱۳۶ ۴۰,۸۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۷,۶۳۷,۰۶۲,۱۷۹
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۴۱,۱۸۷ ۴۰,۹۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۷,۹۰۷,۹۲۱,۵۴۱
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۴۱,۳۲۸ ۴۱,۰۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۶۳۹,۰۹۸,۷۳۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۴۱,۳۲۸ ۴۱,۰۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۶۳۹,۸۲۲,۱۵۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۴۱,۳۲۸ ۴۱,۰۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۶۴۰,۵۶۱,۱۷۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴۱,۳۲۸ ۴۱,۰۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۸,۶۴۱,۴۱۴,۶۳۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴۱,۰۵۷ ۴۰,۷۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۷,۲۶۷,۲۲۸,۹۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۴۱,۴۴۶ ۴۱,۱۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۹,۳۱۹,۷۰۷,۲۳۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۴۱,۵۶۴ ۴۱,۳۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۰۹,۹۶۱,۷۰۰,۰۸۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۴۱,۷۷۹ ۴۱,۵۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۱۱,۱۱۳,۵۱۲,۷۳۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۴۱,۷۷۹ ۴۱,۵۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۱۱,۱۱۳,۷۳۵,۵۷۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۴۱,۷۷۹ ۴۱,۵۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۱۱,۱۱۳,۹۷۳,۹۱۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۴۱,۶۶۹ ۴۱,۴۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۱۰,۵۸۵,۲۴۲,۲۲۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۴۱,۶۶۹ ۴۱,۴۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۶۳۰ ۲۱۰,۵۸۵,۳۸۲,۸۸۱