اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,282,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,717,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 144,692,193,153
قیمت صدور هر واحد (ریال): 27,535
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 27,390
قیمت آماری هر واحد (ریال): 27,390
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/28 27,535 27,390 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 144,692,193,153
  2 1397/08/27 27,706 27,560 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 145,587,005,681
  3 1397/08/26 28,015 27,866 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 147,203,953,365
  4 1397/08/25 28,523 28,368 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,856,320,604
  5 1397/08/24 28,519 28,364 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,834,370,578
  6 1397/08/23 28,514 28,359 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,812,667,020
  7 1397/08/22 28,487 28,330 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,658,917,836
  8 1397/08/21 28,595 28,436 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 150,218,382,431
  9 1397/08/20 28,362 28,204 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 148,992,776,893
  10 1397/08/19 28,600 28,439 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 150,232,492,114
  11 1397/08/18 28,898 28,734 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,792,493,517
  12 1397/08/17 28,894 28,730 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,771,748,239
  13 1397/08/16 28,890 28,726 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,751,040,257
  14 1397/08/15 28,886 28,723 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,730,369,535
  15 1397/08/14 28,835 28,672 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,462,799,343
  16 1397/08/13 28,383 28,222 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,088,783,666
  17 1397/08/12 28,424 28,262 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,298,737,136
  18 1397/08/11 28,448 28,301 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,502,453,305
  19 1397/08/10 28,444 28,296 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,479,918,903
  20 1397/08/09 28,440 28,292 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,457,423,210