صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۴۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۰,۴۱۹,۸۴۲,۲۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳,۴۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۲,۸۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۲,۸۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۲:۵۹:۱۶
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۵۳,۷۶۷ ۵۳,۱۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۰,۴۱۹,۸۴۲,۲۹۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۵۲,۵۸۱ ۵۲,۰۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۳۷۵,۵۰۵,۱۳۲
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۵۲,۱۵۴ ۵۱,۶۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۴,۹۴۱,۲۶۹,۵۹۱
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۵۱,۳۳۷ ۵۰,۸۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۲,۱۸۳,۰۵۰,۰۷۰
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۵۱,۲۸۱ ۵۰,۸۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۲,۱۰۲,۵۴۲,۷۲۹
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۵۱,۲۸۳ ۵۰,۸۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۲,۱۰۸,۶۴۹,۱۷۲
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۵۱,۲۸۳ ۵۰,۸۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۲,۱۱۱,۸۵۰,۹۲۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵۱,۳۳۲ ۵۰,۹۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۲,۳۶۸,۰۲۴,۴۴۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵۱,۴۲۰ ۵۰,۹۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۲,۶۸۰,۳۸۳,۱۶۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵۱,۴۲۲ ۵۱,۰۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۲,۷۲۴,۶۳۱,۰۸۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۵۰,۶۶۲ ۵۰,۲۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۱۸۱,۱۲۹,۲۴۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۵۰,۸۲۴ ۵۰,۴۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۷۴۵,۵۱۹,۴۴۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۵۰,۸۲۵ ۵۰,۴۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۷۴۹,۵۶۲,۶۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۵۰,۸۲۶ ۵۰,۴۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۷۵۳,۶۱۸,۳۳۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۵۰,۲۶۲ ۴۹,۹۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۷۸,۷۷۹,۵۶۰,۰۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۵۰,۲۶۳ ۴۹,۹۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۷۸,۷۸۳,۴۰۳,۶۴۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۵۰,۹۲۷ ۵۰,۴۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۸۳۴,۰۰۳,۵۱۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۵۰,۷۳۴ ۵۰,۲۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۱۱۷,۲۹۵,۳۵۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۵۰,۸۰۶ ۵۰,۳۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۳۴۴,۳۸۳,۶۵۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۵۰,۸۰۸ ۵۰,۳۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۶۳۰ ۱۸۰,۳۴۹,۷۷۷,۰۵۸