اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,282,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,717,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 157,655,453,940
قیمت صدور هر واحد (ریال): 30,028
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 29,844
قیمت آماری هر واحد (ریال): 29,844
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 30,028 29,844 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 157,655,453,940
  2 1397/12/26 29,734 29,554 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 156,121,479,264
  3 1397/12/25 29,547 29,379 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 155,200,468,927
  4 1397/12/24 29,377 29,208 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 154,293,524,294
  5 1397/12/23 29,374 29,205 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 154,279,277,556
  6 1397/12/22 29,372 29,202 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 154,265,059,314
  7 1397/12/21 29,140 28,973 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 153,053,957,471
  8 1397/12/20 28,952 28,784 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 152,053,541,943
  9 1397/12/19 28,724 28,558 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 150,862,012,800
  10 1397/12/18 28,472 28,309 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,546,939,465
  11 1397/12/17 28,503 28,340 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,709,805,699
  12 1397/12/16 28,501 28,337 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,695,421,423
  13 1397/12/15 28,498 28,335 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,681,065,404
  14 1397/12/14 28,182 28,017 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 148,002,990,296
  15 1397/12/13 28,299 28,133 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 148,614,819,835
  16 1397/12/12 28,451 28,283 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,406,796,391
  17 1397/12/11 28,554 28,383 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,935,667,555
  18 1397/12/10 28,651 28,479 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 150,444,896,202
  19 1397/12/09 28,648 28,477 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 150,431,315,065
  20 1397/12/08 28,646 28,474 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 150,417,761,960