صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۷۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۶,۹۴۰,۷۷۱,۰۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۵۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۲۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۲۸۱
تاریخ انتشار
1398/06/29
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۳۷,۵۹۱ ۳۷,۲۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۶,۹۴۰,۷۷۱,۰۹۶
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۳۷,۵۹۲ ۳۷,۲۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۶,۹۴۲,۷۹۷,۶۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۳۷,۵۹۲ ۳۷,۲۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۶,۹۴۵,۱۱۸,۹۹۱
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۳۷,۸۴۹ ۳۷,۵۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۸,۱۷۶,۸۶۳,۳۳۳
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۳۸,۰۹۱ ۳۷,۷۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۹,۴۳۲,۸۰۹,۲۲۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۳۸,۱۲۶ ۳۷,۷۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۹,۶۱۹,۳۷۴,۵۳۵
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۳۸,۰۲۸ ۳۷,۶۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۹,۰۶۴,۷۶۹,۷۵۶
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۳۷,۹۱۶ ۳۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۸,۴۸۱,۷۲۸,۶۰۳
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۳۷,۹۱۷ ۳۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۸,۴۸۴,۳۰۲,۷۵۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۳۷,۹۱۷ ۳۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۸,۴۸۶,۸۹۲,۷۸۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۳۷,۶۶۱ ۳۷,۳۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۲۴۳,۹۹۴,۷۶۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۳۷,۶۶۲ ۳۷,۳۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۲۴۶,۱۶۷,۱۴۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۳۷,۶۶۲ ۳۷,۳۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۲۴۸,۳۵۵,۳۷۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۳۷,۵۹۶ ۳۷,۲۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۶,۸۰۷,۰۵۳,۳۳۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۳۷,۱۹۵ ۳۶,۸۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۴,۷۴۶,۰۵۷,۶۳۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۳۷,۱۹۵ ۳۶,۸۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۴,۷۴۸,۳۵۸,۹۱۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۳۷,۱۹۶ ۳۶,۸۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۴,۷۵۰,۶۷۵,۹۸۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۳۷,۰۳۰ ۳۶,۷۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۹۴۷,۹۹۸,۰۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۳۶,۸۷۲ ۳۶,۵۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۱۰۳,۴۲۴,۳۱۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۳۷,۲۳۴ ۳۶,۹۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۵,۰۳۱,۵۰۲,۲۶۳