صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۷۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۷,۹۶۴,۱۵۵,۲۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۴۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۲۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۲۶۱
تاریخ انتشار
1398/07/23
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۴۱,۴۹۷ ۴۱,۲۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۷,۹۶۴,۱۵۵,۲۸۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۴۱,۷۸۰ ۴۱,۵۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۹,۵۴۵,۰۵۵,۷۸۳
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴۱,۶۳۷ ۴۱,۴۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۸,۸۵۵,۵۹۳,۴۰۹
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴۱,۶۹۶ ۴۱,۴۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۹,۰۷۱,۰۳۶,۶۸۶
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۱,۳۵۷ ۴۱,۱۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۷,۳۰۳,۸۶۳,۴۶۷
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۱,۳۵۷ ۴۱,۱۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۷,۳۰۶,۸۶۱,۶۱۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴۱,۳۵۸ ۴۱,۱۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۷,۳۱۰,۵۳۷,۲۲۰
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۱,۲۱۰ ۴۰,۹۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۶,۳۲۱,۰۶۹,۹۷۳
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴۱,۵۸۰ ۴۱,۳۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۸,۳۰۰,۴۷۷,۹۴۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۴۱,۶۳۲ ۴۱,۳۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۸,۵۵۲,۰۲۶,۱۱۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۴۱,۸۰۰ ۴۱,۴۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۹,۰۱۳,۵۸۳,۰۰۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۴۱,۶۶۶ ۴۱,۳۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۸,۳۰۰,۵۹۴,۷۶۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۴۱,۶۶۷ ۴۱,۳۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۸,۳۰۵,۴۱۳,۰۳۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۴۱,۶۶۸ ۴۱,۳۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۱۸,۳۱۱,۶۲۹,۲۸۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۳۹,۱۶۴ ۳۸,۸۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۰۵,۰۸۵,۲۴۷,۶۸۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۳۹,۶۰۰ ۳۹,۲۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۰۷,۱۷۶,۶۳۲,۸۰۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۳۹,۴۲۴ ۳۹,۰۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۰۶,۲۱۶,۶۵۵,۹۳۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۳۹,۱۶۳ ۳۸,۷۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۰۴,۸۶۶,۰۵۰,۵۵۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۳۸,۹۳۳ ۳۸,۵۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۰۳,۷۵۷,۳۱۵,۷۲۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۳۸,۹۳۳ ۳۸,۵۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۲۰۳,۷۶۰,۹۵۷,۱۳۱