اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,482,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,517,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 110,134,587,250
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,156
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 16,989
قیمت آماری هر واحد (ریال): 16,989
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 17,156 16,989 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,134,587,250
  2 1396/11/30 17,154 16,988 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,125,918,978
  3 1396/11/29 17,142 16,975 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,043,378,115
  4 1396/11/28 17,163 16,996 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,178,131,607
  5 1396/11/27 17,325 17,157 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,221,815,575
  6 1396/11/26 17,325 17,156 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,219,068,433
  7 1396/11/25 17,324 17,155 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,211,374,962
  8 1396/11/24 17,284 17,116 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,957,467,873
  9 1396/11/23 17,283 17,108 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,906,515,246
  10 1396/11/22 17,292 17,117 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,966,127,596
  11 1396/11/21 17,291 17,116 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,958,746,682
  12 1396/11/20 17,345 17,169 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,302,350,206
  13 1396/11/19 17,344 17,169 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,299,962,758
  14 1396/11/18 17,343 17,168 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,292,628,699
  15 1396/11/17 17,268 17,093 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,809,934,302
  16 1396/11/16 17,194 17,021 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,339,463,803
  17 1396/11/15 17,187 17,013 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,289,575,443
  18 1396/11/14 17,147 16,976 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,046,064,662
  19 1396/11/13 17,196 17,021 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,338,062,841
  20 1396/11/12 17,195 17,020 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,334,336,179
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق