اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,582,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,417,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 101,187,855,618
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,308
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,125
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,125
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/27 18,308 18,125 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 101,187,855,618
  2 1397/03/26 17,881 17,704 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 98,834,180,348
  3 1397/03/25 17,881 17,704 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 98,834,679,967
  4 1397/03/24 17,881 17,704 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 98,835,183,613
  5 1397/03/23 17,881 17,704 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 98,835,691,207
  6 1397/03/22 17,509 17,352 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 96,869,385,502
  7 1397/03/21 17,293 17,152 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,750,641,274
  8 1397/03/20 17,241 17,103 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,478,259,749
  9 1397/03/19 17,312 17,172 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,867,005,990
  10 1397/03/18 17,325 17,185 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,938,765,539
  11 1397/03/17 17,325 17,185 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,938,892,308
  12 1397/03/16 17,325 17,185 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,939,684,394
  13 1397/03/15 17,325 17,186 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,940,479,810
  14 1397/03/14 17,326 17,186 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,941,278,564
  15 1397/03/13 17,326 17,186 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,942,080,644
  16 1397/03/12 17,299 17,162 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,806,474,657
  17 1397/03/11 17,168 17,024 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,036,761,509
  18 1397/03/10 17,169 17,024 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,037,642,698
  19 1397/03/09 17,169 17,024 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 95,038,527,191
  20 1397/03/08 17,093 16,943 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 94,586,393,852
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق