صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۱۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴,۸۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۴۹,۶۶۳,۶۹۶,۹۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۹,۶۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۹,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۹,۱۸۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰۸:۴۳:۵۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۰۹,۶۲۴ ۱۰۹,۱۸۹ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۷۴۹,۶۶۳,۶۹۶,۹۰۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۱۱,۲۱۹ ۱۱۰,۷۷۲ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۷۸۹,۵۳۷,۴۳۴,۴۷۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۱۲,۰۹۷ ۱۱۱,۶۶۷ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۸۱۲,۰۷۶,۶۶۹,۹۶۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۱۲,۰۹۹ ۱۱۱,۶۷۰ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۸۱۲,۱۳۴,۲۹۴,۱۹۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۱۲,۱۰۱ ۱۱۱,۶۷۲ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۸۱۲,۱۹۲,۰۳۶,۴۱۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۱۲,۹۰۴ ۱۱۲,۴۸۳ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۸۳۲,۶۱۱,۶۲۵,۴۳۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۱۱,۳۷۶ ۱۱۰,۹۶۵ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۷۹۴,۳۹۲,۳۲۰,۱۳۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۱۱,۴۱۳ ۱۱۰,۹۸۰ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۷۹۴,۷۶۳,۹۵۴,۲۸۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۱۲,۵۱۱ ۱۱۲,۰۷۵ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۸۵۵,۹۶۲,۵۶۶,۸۵۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۱۳,۹۴۷ ۱۱۳,۴۹۵ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۸۹۲,۱۵۵,۳۳۴,۹۸۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۱۳,۹۵۰ ۱۱۳,۴۹۸ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۸۹۲,۲۲۰,۹۴۶,۰۵۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۱۳,۹۵۲ ۱۱۳,۵۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۸۹۲,۲۷۲,۵۶۱,۲۳۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۱۳,۸۰۹ ۱۱۳,۳۲۹ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۸۸۷,۹۲۴,۲۳۰,۳۵۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۱۵,۱۰۰ ۱۱۴,۵۸۱ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۹۱۹,۸۲۲,۲۱۵,۶۰۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۱۶,۸۹۹ ۱۱۶,۳۷۱ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۶۸۲,۶۳۰ ۲,۹۸۸,۷۰۴,۲۹۵,۱۴۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۱۹,۵۱۲ ۱۱۸,۹۶۷ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۸۲,۶۳۰ ۳,۰۶۷,۲۹۰,۴۱۱,۹۱۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۱۹,۶۴۸ ۱۱۹,۱۰۲ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۸۲,۶۳۰ ۳,۰۷۰,۷۵۵,۳۴۹,۷۵۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۱۹,۶۵۱ ۱۱۹,۱۰۵ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۸۲,۶۳۰ ۳,۰۷۰,۸۴۷,۱۷۲,۳۹۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۱۹,۶۵۵ ۱۱۹,۱۰۹ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۸۲,۶۳۰ ۳,۰۷۰,۹۳۹,۱۱۰,۴۶۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۲۰,۹۰۹ ۱۲۰,۳۵۵ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۸۲,۶۳۰ ۳,۱۰۳,۰۶۸,۵۵۷,۳۳۳