اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,582,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,417,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 93,982,832,020
قیمت صدور هر واحد (ریال): 16,983
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 16,835
قیمت آماری هر واحد (ریال): 16,835
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 16,983 16,835 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,982,832,020
  2 1397/02/31 16,983 16,824 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,919,395,258
  3 1397/02/30 16,979 16,820 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,898,601,955
  4 1397/02/29 16,962 16,805 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,816,415,807
  5 1397/02/28 16,964 16,807 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,827,505,498
  6 1397/02/27 16,965 16,807 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,829,193,593
  7 1397/02/26 16,965 16,808 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,830,884,389
  8 1397/02/25 16,863 16,707 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,266,665,527
  9 1397/02/24 16,993 16,829 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,949,069,286
  10 1397/02/23 16,913 16,750 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,509,489,964
  11 1397/02/22 16,840 16,676 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,097,589,141
  12 1397/02/21 16,760 16,598 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 92,658,950,181
  13 1397/02/20 16,761 16,598 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 92,662,367,996
  14 1397/02/19 16,761 16,599 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 92,665,786,613
  15 1397/02/18 16,836 16,673 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,077,874,538
  16 1397/02/17 16,835 16,671 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 93,070,627,864
  17 1397/02/16 16,730 16,568 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 92,490,938,458
  18 1397/02/15 16,632 16,471 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 91,953,991,710
  19 1397/02/14 16,725 16,563 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 92,466,270,038
  20 1397/02/13 16,726 16,564 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 92,469,855,024
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق