صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۷۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۳,۴۵۴,۰۰۱,۱۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۰۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۷۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۷۲۸
تاریخ انتشار
1398/04/28
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۳۵,۰۴۵ ۳۴,۷۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۳,۴۵۴,۰۰۱,۱۳۳
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۳۵,۰۴۷ ۳۴,۷۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۳,۴۵۹,۱۲۷,۵۳۱
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۳۵,۰۴۶ ۳۴,۷۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۳,۴۵۴,۵۰۴,۱۲۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۵,۲۰۳ ۳۴,۸۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۴,۲۷۵,۲۳۱,۳۵۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۵,۵۷۰ ۳۵,۲۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۲۳۵,۲۳۰,۸۱۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۵,۷۷۳ ۳۵,۴۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۲۹۲,۴۸۰,۰۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۵,۷۷۹ ۳۵,۴۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۲۹۹,۷۷۹,۳۶۹
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۵,۶۳۴ ۳۵,۳۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۵۴۵,۲۲۱,۴۷۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۵,۶۳۳ ۳۵,۳۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۵۴۱,۲۸۸,۰۰۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۵,۶۲۰ ۳۵,۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۴۷۵,۷۴۰,۳۹۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۳۵,۴۴۳ ۳۵,۱۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۵۵۳,۱۹۵,۲۲۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۳۵,۶۲۸ ۳۵,۳۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۵۱۴,۰۰۲,۳۹۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۳۵,۵۶۳ ۳۵,۲۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۶,۱۵۰,۴۱۶,۸۵۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۳۵,۵۰۶ ۳۵,۱۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۵,۸۵۴,۵۷۱,۶۳۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۳۵,۸۹۴ ۳۵,۵۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۸۷۳,۵۴۶,۵۴۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۳۵,۸۹۳ ۳۵,۵۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۸۶۹,۹۶۸,۷۷۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۳۵,۸۹۲ ۳۵,۵۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۷,۸۶۶,۴۱۱,۵۵۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۳۵,۹۶۱ ۳۵,۶۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۸,۲۲۳,۱۷۴,۸۱۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۳۶,۰۴۶ ۳۵,۷۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۸,۶۲۸,۹۱۸,۸۰۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۳۶,۰۶۷ ۳۵,۷۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۸۸,۷۳۴,۲۳۹,۹۵۴