اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,882,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,117,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 98,007,551,626
قیمت صدور هر واحد (ریال): 16,816
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 16,660
قیمت آماری هر واحد (ریال): 16,660
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/31 16,816 16,660 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,007,551,626
  2 1397/01/30 16,817 16,661 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,009,360,837
  3 1397/01/29 16,817 16,661 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,011,184,270
  4 1397/01/28 16,873 16,717 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,341,294,881
  5 1397/01/27 16,827 16,672 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,076,120,337
  6 1397/01/26 16,862 16,707 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,278,737,555
  7 1397/01/25 16,979 16,822 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,960,120,500
  8 1397/01/24 16,979 16,823 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,961,458,031
  9 1397/01/23 16,979 16,823 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,962,761,173
  10 1397/01/22 16,981 16,823 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 98,961,283,019
  11 1397/01/21 17,067 16,908 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 99,461,383,695
  12 1397/01/20 17,284 17,125 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 100,740,776,487
  13 1397/01/19 17,050 16,894 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 99,381,397,511
  14 1397/01/18 17,131 16,972 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 99,838,211,516
  15 1397/01/17 17,345 17,182 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 101,073,642,895
  16 1397/01/16 17,346 17,182 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 101,074,768,671
  17 1397/01/15 17,346 17,182 0 0 0 0 17,100,000 5,882,630 101,075,898,805
  18 1397/01/14 17,362 17,196 0 0 0 100,000 17,100,000 5,882,630 101,158,456,608
  19 1397/01/13 17,370 17,207 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 102,942,296,670
  20 1397/01/12 17,370 17,207 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 102,943,549,692
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi