صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساسنامه