صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساس نامه