ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 89,338 51.39 74,970 50.42 77,416 52.41 79,974 53.46
اوراق 48,663 27.99 24,014 16.15 25,769 17.44 26,055 17.41
وجه نقد 27,092 15.58 45,495 30.59 40,736 27.57 39,792 26.6
سایر دارایی ها 6,353 3.65 6,851 4.6 6,399 4.33 6,371 4.25
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 52,161 30 63,006 42.37 82,085 55.57 52,832 35.32
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد