ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 89,617 51.73 101,552 57.68 105,117 57.35 112,611 60.23
اوراق 47,075 27.17 28,854 16.39 35,121 19.16 40,902 21.87
وجه نقد 28,199 16.27 42,336 24.04 39,573 21.59 29,606 15.83
سایر دارایی ها 6,277 3.62 5,148 2.92 5,793 3.16 6,511 3.48
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 52,057 30.05 53,688 30.49 57,279 31.25 61,601 32.95
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد