صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۰,۶۷۴ ۵۱.۹۷ ۱۰۹,۲۶۱ ۵۴.۷۵ ۱۰۵,۵۰۹ ۴۹.۳۶ ۸۰,۵۱۳ ۳۵.۶۴
اوراق ۴۷,۰۵۲ ۲۶.۹۶ ۴۸,۶۶۰ ۲۴.۳۸ ۵۵,۴۹۴ ۲۵.۹۶ ۵۶,۳۱۷ ۲۴.۹۳
وجه نقد ۲۸,۳۹۲ ۱۶.۲۷ ۳۲,۰۹۴ ۱۶.۰۸ ۳۸,۲۷۰ ۱۷.۹ ۸۳,۴۴۹ ۳۶.۹۴
سایر دارایی ها ۶,۶۴۱ ۳.۸ ۱۴,۶۸۶ ۷.۳۵ ۱۹,۳۶۰ ۹.۰۵ ۱۰,۴۴۶ ۴.۶۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۲,۵۱۰ ۳۰.۰۹ ۶۰,۵۶۳ ۳۰.۳۵ ۶۴,۱۹۳ ۳۰.۰۳ ۶۰,۰۷۰ ۲۶.۵۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد