ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 93,468 50.7 76,217 69.41 75,427 67.23 71,469 64.18
اوراق 53,539 29.04 24,237 22.07 28,561 25.46 31,997 28.73
وجه نقد 27,957 15.16 5,888 5.36 5,664 5.04 6,685 6
سایر دارایی ها 6,159 3.34 3,464 3.15 2,541 2.26 1,205 1.08
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 52,602 28.53 47,256 43.04 47,669 42.49 46,707 41.94
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق