صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۰,۱۹۷ ۵۱.۹۴ ۱۰۸,۷۳۶ ۵۸.۲۱ ۱۰۹,۲۲۰ ۵۷.۹۲ ۱۰۷,۵۰۶ ۵۵
اوراق ۴۶,۸۷۴ ۲۶.۹۹ ۳۷,۷۸۰ ۲۰.۲۲ ۴۰,۴۸۹ ۲۱.۴۷ ۴۸,۸۲۷ ۲۴.۹۸
وجه نقد ۲۸,۲۹۴ ۱۶.۲۹ ۳۵,۰۳۰ ۱۸.۷۵ ۳۱,۵۹۱ ۱۶.۷۵ ۳۳,۳۰۸ ۱۷.۰۴
سایر دارایی ها ۶,۴۰۰ ۳.۶۸ ۸,۹۹۹ ۴.۸۱ ۱۲,۸۴۶ ۶.۸۱ ۱۱,۲۷۹ ۵.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۲,۲۸۱ ۳۰.۱ ۵۹,۲۲۷ ۳۱.۷ ۵۹,۰۴۹ ۳۱.۳۱ ۵۹,۳۶۹ ۳۰.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد