ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 90,468 51.24 64,698 61.25 71,644 64.22 72,576 62.41
اوراق 51,266 29.03 26,360 24.95 20,433 18.31 10,355 8.9
وجه نقد 25,852 14.64 7,452 7.05 10,454 9.37 24,466 21.04
سایر دارایی ها 6,067 3.43 7,811 7.39 11,040 9.89 15,864 13.64
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 51,182 28.99 35,142 33.27 27,695 24.82 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد