ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 90,051 51.43 76,365 60.23 80,265 55.73 63,292 43.44
اوراق 49,879 28.49 13,423 10.58 10,581 7.34 10,886 7.47
وجه نقد 26,177 14.95 27,875 21.98 43,244 30.02 67,162 46.09
سایر دارایی ها 6,328 3.61 13,104 10.33 13,105 9.09 7,273 4.99
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 49,435 28.23 8,123 6.4 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد