صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۰,۵۷۳ ۵۱.۷۵ ۱۰۰,۷۶۵ ۴۸.۲۳ ۸۱,۸۱۲ ۳۷.۳۸ ۹۵,۰۸۵ ۴۴.۹۱
اوراق ۴۷,۱۶۹ ۲۶.۹۵ ۵۴,۰۹۲ ۲۵.۸۹ ۵۶,۴۹۹ ۲۵.۸۱ ۵۶,۹۷۱ ۲۶.۹۱
وجه نقد ۲۸,۹۳۹ ۱۶.۵۳ ۴۴,۶۳۵ ۲۱.۳۶ ۷۳,۶۹۷ ۳۳.۶۷ ۵۴,۰۱۷ ۲۵.۵۱
سایر دارایی ها ۶,۷۰۲ ۳.۸۲ ۱۴,۴۱۹ ۶.۹ ۱۱,۷۳۲ ۵.۳۶ ۱۰,۴۸۹ ۴.۹۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۲,۶۴۵ ۳۰.۰۸ ۶۱,۸۶۱ ۲۹.۶ ۶۲,۷۵۵ ۲۸.۶۷ ۷۱,۲۷۸ ۳۳.۶۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد