صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۱,۱۸۸ ۵۱.۸۹ ۱۰۳,۶۶۶ ۵۰.۲۴ ۱۱۶,۰۰۰ ۵۸.۵۲ ۱۰۸,۵۳۱ ۵۴.۴۳
اوراق ۴۷,۳۵۹ ۲۶.۹۵ ۵۴,۵۱۹ ۲۶.۴۲ ۵۳,۴۰۴ ۲۶.۹۴ ۵۴,۱۸۶ ۲۷.۱۸
وجه نقد ۲۸,۹۱۰ ۱۶.۴۵ ۴۱,۵۶۸ ۲۰.۱۵ ۲۱,۵۱۱ ۱۰.۸۵ ۳۳,۷۲۹ ۱۶.۹۲
سایر دارایی ها ۶,۰۸۸ ۳.۴۶ ۶,۵۸۱ ۳.۱۹ ۷,۲۹۸ ۳.۶۸ ۲,۹۳۵ ۱.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۳,۳۳۳ ۳۰.۳۵ ۷۳,۶۵۴ ۳۵.۷ ۷۶,۹۳۶ ۳۸.۸۱ ۷۱,۶۲۱ ۳۵.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد