صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۱,۵۰۳ ۵۲.۰۳ ۱۱۲,۷۱۵ ۵۸.۷۵ ۱۰۶,۹۲۵ ۵۸.۰۱ ۱۴۸,۳۹۸ ۷۱.۴۲
اوراق ۴۷,۱۹۱ ۲۶.۸۳ ۴۶,۱۰۸ ۲۴.۰۳ ۳۶,۶۸۹ ۱۹.۹۱ ۳۶,۸۷۸ ۱۷.۷۵
وجه نقد ۲۸,۹۳۷ ۱۶.۴۵ ۲۶,۵۶۳ ۱۳.۸۵ ۳۴,۱۸۱ ۱۸.۵۵ ۲۱,۳۲۸ ۱۰.۲۷
سایر دارایی ها ۶,۰۹۴ ۳.۴۷ ۶,۴۷۰ ۳.۳۷ ۶,۵۱۹ ۳.۵۴ ۱,۱۶۷ ۰.۵۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۳,۶۷۰ ۳۰.۵۲ ۷۵,۹۲۵ ۳۹.۵۷ ۷۲,۴۵۰ ۳۹.۳۱ ۸۵,۶۹۱ ۴۱.۲۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد