صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۸۶,۸۴۱ ۶۰.۹۱ ۲,۲۰۹,۷۴۱ ۷۱.۹۷ ۱,۶۹۹,۵۰۳ ۵۸.۴۳ ۱,۳۵۷,۹۵۲ ۵۲.۳۸
اوراق ۶۲,۱۷۰ ۲۰.۲۷ ۴۱۶,۰۸۲ ۱۳.۵۵ ۵۶۱,۵۴۹ ۱۹.۳۱ ۵۶۹,۸۴۷ ۲۱.۹۸
وجه نقد ۴۸,۷۶۰ ۱۵.۹ ۴۰۶,۰۴۴ ۱۳.۲۳ ۵۸۷,۷۹۶ ۲۰.۲۱ ۶۴۹,۰۱۲ ۲۵.۰۳
سایر دارایی ها ۷,۳۴۷ ۲.۴ ۳۸,۴۰۴ ۱.۲۵ ۵۹,۵۹۰ ۲.۰۵ ۱۵,۸۵۹ ۰.۶۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰۲,۲۲۶ ۳۳.۳۲ ۱,۰۸۵,۵۵۶ ۳۵.۳۶ ۷۸۴,۱۴۹ ۲۶.۹۶ ۵۹۲,۷۷۸ ۲۲.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد