صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۱۱,۱۲۱ ۵۹.۵۷ ۱,۴۸۸,۵۰۹ ۵۵.۰۴ ۱,۲۶۱,۸۵۱ ۵۰.۹۲ ۱,۳۰۹,۲۹۹ ۵۱.۴۳
اوراق ۷۲,۹۵۹ ۲۰.۵۹ ۵۶۷,۳۲۳ ۲۰.۹۸ ۵۷۲,۳۰۰ ۲۳.۰۹ ۵۷۵,۵۶۴ ۲۲.۶۱
وجه نقد ۶۰,۸۴۱ ۱۷.۱۷ ۶۰۴,۸۴۳ ۲۲.۳۶ ۵۹۹,۷۶۲ ۲۴.۲ ۵۵۰,۸۹۶ ۲۱.۶۴
سایر دارایی ها ۷,۴۷۰ ۲.۱۱ ۲۹,۸۱۶ ۱.۱ ۱۴,۴۴۶ ۰.۵۸ ۷۹,۷۶۱ ۳.۱۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۳,۲۶۰ ۳۱.۹۶ ۶۹۵,۲۱۴ ۲۵.۷۱ ۵۹۳,۴۳۱ ۲۳.۹۵ ۵۲۰,۷۵۳ ۲۰.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد