صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱,۳۶۸,۱۰۴ ۵۳.۳۷ % ۶۰۰,۷۰۶ ۲۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۵۴۶,۵۶۵ ۲۱.۳۲ % ۴۸,۱۴۸ ۰.۷ % ۳۹۸,۵۹۲ ۱۵.۵۵ %
۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱,۴۰۹,۵۴۵ ۵۴.۱۴ % ۵۹۹,۵۳۴ ۲۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۴۶,۴۶۶ ۲۰.۹۹ % ۴۷,۹۹۶ ۰.۶۸ % ۴۱۰,۴۲۷ ۱۵.۷۶ %
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱,۴۰۹,۵۴۵ ۵۴.۱۴ % ۵۹۹,۵۳۱ ۲۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۴۶,۴۶۶ ۲۰.۹۹ % ۴۷,۷۳۸ ۰.۶۷ % ۴۱۰,۴۲۷ ۱۵.۷۷ %
۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱,۴۵۷,۳۴۶ ۵۴.۹۵ % ۶۰۰,۶۰۶ ۲۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۵۴۶,۴۶۶ ۲۰.۶۱ % ۴۷,۴۸۱ ۰.۶۵ % ۴۲۵,۷۳۰ ۱۶.۰۵ %
۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱,۴۵۷,۳۴۶ ۵۴.۹۶ % ۶۰۰,۶۰۳ ۲۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۵۴۶,۴۶۶ ۲۰.۶۱ % ۴۷,۲۲۴ ۰.۶۴ % ۴۲۵,۷۳۰ ۱۶.۰۶ %
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱,۴۵۷,۳۴۶ ۵۴.۹۷ % ۶۰۰,۶۰۱ ۲۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۵۴۶,۴۶۶ ۲۰.۶۱ % ۴۶,۹۶۷ ۰.۶۳ % ۴۲۵,۷۳۰ ۱۶.۰۶ %
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱,۵۰۶,۱۸۸ ۵۵.۸۴ % ۵۹۹,۸۲۰ ۲۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۴۴,۶۴۹ ۲۰.۱۹ % ۴۶,۵۷۱ ۰.۶۱ % ۴۳۴,۹۴۲ ۱۶.۱۳ %
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱,۵۴۰,۸۶۹ ۵۶.۴۳ % ۵۹۸,۵۳۱ ۲۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۵۴۴,۶۴۹ ۱۹.۹۵ % ۴۶,۳۱۳ ۰.۵۹ % ۴۴۲,۱۴۵ ۱۶.۱۹ %
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱,۵۷۲,۱۴۹ ۵۶.۵۵ % ۵۹۵,۳۷۲ ۲۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۵۶۶,۶۴۹ ۲۰.۳۸ % ۴۶,۰۵۵ ۰.۵۷ % ۴۵۵,۳۱۴ ۱۶.۳۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱,۵۴۴,۴۳۶ ۵۶.۵۷ % ۵۸۰,۱۱۴ ۲۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۵۹,۹۰۲ ۲۰.۵۱ % ۴۵,۷۹۷ ۰.۵۷ % ۴۴۷,۵۳۴ ۱۶.۳۹ %