ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/23 75,021 51.69 % 25,179 17.35 % 0 0 % 40,994 28.24 % 3,944 4.52 % 0 0 %
2 1397/09/22 75,021 51.7 % 25,173 17.35 % 0 0 % 40,994 28.25 % 3,922 4.5 % 0 0 %
3 1397/09/21 75,021 51.71 % 25,166 17.35 % 0 0 % 40,994 28.26 % 3,899 4.49 % 0 0 %
4 1397/09/20 75,101 51.81 % 24,982 17.23 % 0 0 % 40,994 28.28 % 3,877 4.48 % 0 0 %
5 1397/09/19 74,427 51.59 % 24,975 17.31 % 0 0 % 35,590 24.67 % 9,262 8.23 % 0 0 %
6 1397/09/18 75,147 51.23 % 30,143 20.55 % 0 0 % 37,599 25.63 % 3,801 4.37 % 0 0 %
7 1397/09/17 74,228 50.97 % 30,008 20.61 % 0 0 % 37,599 25.82 % 3,780 4.39 % 0 0 %
8 1397/09/16 72,704 50.4 % 29,920 20.74 % 0 0 % 37,599 26.07 % 4,019 4.6 % 0 0 %
9 1397/09/15 72,704 50.41 % 29,910 20.74 % 0 0 % 37,599 26.07 % 3,999 4.59 % 0 0 %
10 1397/09/14 72,704 50.43 % 29,901 20.74 % 0 0 % 37,599 26.08 % 3,978 4.57 % 0 0 %