ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/28 74,284 51.76 % 25,285 17.62 % 0 0 % 40,472 28.2 % 3,479 4.13 % 45,418 31.65 %
2 1397/11/27 74,476 51.83 % 25,271 17.59 % 0 0 % 40,477 28.17 % 3,456 4.11 % 45,432 31.62 %
3 1397/11/26 75,451 52.16 % 25,254 17.46 % 0 0 % 40,477 27.98 % 3,477 4.1 % 46,468 32.12 %
4 1397/11/25 75,451 52.17 % 25,247 17.46 % 0 0 % 40,477 27.99 % 3,458 4.08 % 46,468 32.13 %
5 1397/11/24 75,451 52.18 % 25,240 17.45 % 0 0 % 40,477 27.99 % 3,439 4.07 % 46,468 32.13 %
6 1397/11/23 75,908 52.34 % 25,224 17.39 % 0 0 % 40,477 27.91 % 3,420 4.05 % 46,901 32.34 %
7 1397/11/22 78,488 53.21 % 25,200 17.08 % 0 0 % 40,477 27.44 % 3,353 3.93 % 48,744 33.04 %
8 1397/11/21 78,488 53.21 % 25,193 17.08 % 0 0 % 40,477 27.44 % 3,334 3.92 % 48,744 33.05 %
9 1397/11/20 78,399 53.2 % 25,182 17.09 % 0 0 % 40,477 27.47 % 3,315 3.91 % 48,538 32.94 %
10 1397/11/19 78,399 53.21 % 25,175 17.09 % 0 0 % 40,431 27.44 % 3,339 3.93 % 48,538 32.94 %