صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۱۱,۷۹۱ ۵۹.۳۴ % ۳۷,۱۵۲ ۱۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۹۷ ۱۸.۴۷ % ۴,۶۴۴ ۴.۶۵ % ۶۰,۲۲۲ ۳۱.۹۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۱۱,۸۶۵ ۵۹.۳۸ % ۳۷,۱۴۵ ۱۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۹۷ ۱۸.۴۷ % ۴,۵۶۸ ۴.۵۷ % ۶۰,۲۲۲ ۳۱.۹۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۱۱,۸۶۵ ۵۹.۳۹ % ۳۷,۱۳۹ ۱۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۹۷ ۱۸.۴۷ % ۴,۵۵۶ ۴.۵۶ % ۶۰,۲۲۲ ۳۱.۹۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۱۲,۷۲۱ ۵۹.۵۹ % ۳۷,۱۰۰ ۱۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۹۷ ۱۸.۴ % ۴,۵۴۴ ۴.۵۴ % ۶۰,۴۶۰ ۳۱.۹۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۱۱,۱۷۴ ۵۹.۲۹ % ۳۷,۲۵۷ ۱۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۳,۶۲۵ ۱۷.۹۳ % ۵,۴۴۸ ۴.۸۸ % ۶۱,۲۸۴ ۳۲.۶۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۱۲,۲۲۲ ۵۹.۵۲ % ۳۷,۲۶۳ ۱۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۶۲۵ ۱۷.۸۳ % ۵,۴۳۶ ۴.۸۵ % ۶۱,۶۲۸ ۳۲.۶۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۱۳,۶۴۷ ۶۰.۲۸ % ۳۷,۲۶۴ ۱۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۶۲۵ ۱۷.۸۳ % ۴,۰۰۵ ۳.۹۵ % ۶۱,۷۰۵ ۳۲.۷۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۱۲,۸۸۲ ۶۰.۱۲ % ۳۷,۲۵۵ ۱۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۳,۶۲۵ ۱۷.۹۱ % ۴,۰۱۰ ۳.۹۷ % ۶۲,۰۳۳ ۳۳.۰۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۱۲,۸۸۲ ۶۰.۱۲ % ۳۷,۲۴۸ ۱۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۳,۶۲۵ ۱۷.۹۱ % ۳,۹۹۹ ۳.۹۶ % ۶۲,۰۳۳ ۳۳.۰۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۱۲,۸۸۲ ۶۰.۱۵ % ۳۷,۲۴۱ ۱۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۶۳ ۱۷.۸۸ % ۳,۹۸۸ ۳.۹۶ % ۶۲,۰۳۳ ۳۳.۰۵ %