صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۸۰,۵۱۳ ۳۵.۶۵ % ۵۶,۳۱۷ ۲۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۸۳,۴۴۹ ۳۶.۹۵ % ۵,۵۶۸ ۴.۶۳ % ۶۰,۰۷۰ ۲۶.۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۷۴,۵۸۶ ۳۳.۶۱ % ۵۶,۱۹۸ ۲۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۸۳,۴۴۹ ۳۷.۶ % ۷,۷۱۳ ۵.۶۷ % ۵۶,۱۴۲ ۲۵.۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۶۹,۸۵۱ ۳۱.۵۷ % ۵۵,۹۰۶ ۲۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۸۳,۴۴۹ ۳۷.۷۲ % ۱۲,۰۳۸ ۷.۶۵ % ۵۲,۹۰۳ ۲۳.۹۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۷۶,۴۶۶ ۳۴.۵۳ % ۵۵,۸۶۴ ۲۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۸,۱۱۳ ۳۰.۷۶ % ۲۱,۰۰۳ ۱۱.۶۹ % ۵۸,۷۹۸ ۲۶.۵۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۷۴,۹۳۷ ۳۴.۱۱ % ۵۵,۸۹۵ ۲۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۷۱,۸۵۹ ۳۲.۷۱ % ۱۶,۹۷۵ ۹.۹۵ % ۵۷,۵۷۳ ۲۶.۲۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۷۴,۹۳۷ ۳۴.۱۲ % ۵۵,۸۸۹ ۲۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۷۱,۸۵۹ ۳۲.۷۱ % ۱۶,۹۷۲ ۹.۹۵ % ۵۷,۵۷۳ ۲۶.۲۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۷۴,۹۳۷ ۳۴.۱۲ % ۵۵,۸۸۲ ۲۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۷۱,۸۱۴ ۳۲.۶۹ % ۱۷,۰۱۵ ۹.۹۹ % ۵۷,۵۷۳ ۲۶.۲۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۸۹,۲۹۲ ۴۰.۳۷ % ۵۵,۸۸۵ ۲۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۷۰,۴۵۸ ۳۱.۸۵ % ۵,۵۶۶ ۴.۷۴ % ۶۱,۵۳۴ ۲۷.۸۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۸۷,۳۶۱ ۳۹.۶ % ۵۵,۷۶۷ ۲۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۴۹ ۱۸.۸۸ % ۳۵,۸۳۴ ۱۸.۴۷ % ۶۱,۶۳۴ ۲۷.۹۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۸۸,۹۸۴ ۴۰.۲۹ % ۵۵,۷۴۲ ۲۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۹۰ ۱۸.۳۸ % ۳۵,۵۳۳ ۱۸.۳۲ % ۶۱,۸۴۴ ۲۸ %