ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/01/31 60,120 59.04 % 30,214 29.67 % 10,514 10.33 % 998 0.98 % 40,354 39.63 %
2 1397/01/30 60,120 59.04 % 30,209 29.67 % 10,514 10.33 % 996 0.98 % 40,354 39.63 %
3 1397/01/29 60,120 59.04 % 30,204 29.66 % 10,502 10.31 % 1,007 0.99 % 40,354 39.63 %
4 1397/01/28 60,260 59.93 % 28,214 28.06 % 11,080 11.02 % 1,006 1 % 40,509 40.29 %
5 1397/01/27 59,992 60 % 27,802 27.81 % 11,198 11.2 % 1,005 1.01 % 40,402 40.41 %
6 1397/01/26 60,072 60.07 % 27,749 27.75 % 11,198 11.2 % 1,004 1 % 40,508 40.5 %
7 1397/01/25 60,628 59.46 % 27,749 27.21 % 12,601 12.36 % 1,002 0.98 % 41,071 40.28 %
8 1397/01/24 60,628 59.46 % 27,744 27.21 % 12,601 12.36 % 1,001 0.98 % 41,071 40.28 %
9 1397/01/23 60,628 59.47 % 27,739 27.21 % 12,601 12.36 % 999 0.98 % 41,071 40.28 %
10 1397/01/22 60,628 59.47 % 34,410 33.75 % 5,920 5.81 % 999 0.98 % 41,071 40.29 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi