ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/28 71,469 64.19 % 31,997 28.74 % 6,685 6 % 1,205 1.08 % 46,707 41.95 %
2 1396/11/27 72,127 64.18 % 32,372 28.81 % 3,917 3.49 % 3,976 3.54 % 47,271 42.06 %
3 1396/11/26 72,123 64.18 % 32,364 28.8 % 3,917 3.49 % 3,977 3.54 % 47,266 42.06 %
4 1396/11/25 72,113 64.18 % 32,356 28.8 % 3,917 3.49 % 3,979 3.54 % 47,256 42.06 %
5 1396/11/24 71,835 64.09 % 32,369 28.88 % 3,923 3.5 % 3,975 3.55 % 47,185 42.1 %
6 1396/11/23 74,792 66.76 % 32,360 28.89 % 3,723 3.32 % 1,167 1.04 % 47,274 42.2 %
7 1396/11/22 74,809 66.75 % 32,391 28.9 % 3,223 2.88 % 1,669 1.49 % 47,313 42.21 %
8 1396/11/21 74,800 66.75 % 32,383 28.9 % 3,223 2.88 % 1,671 1.49 % 47,303 42.21 %
9 1396/11/20 75,203 66.91 % 32,313 28.75 % 3,223 2.87 % 1,672 1.49 % 47,394 42.17 %
10 1396/11/19 75,198 66.91 % 32,305 28.74 % 3,223 2.87 % 1,674 1.49 % 47,389 42.17 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق