صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۰۸,۵۳۱ ۵۴.۴۳ % ۵۴,۱۸۶ ۲۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۲۹ ۱۶.۹۲ % ۲,۹۳۵ ۱.۴۷ % ۷۱,۶۲۱ ۳۵.۹۲ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۰۳,۶۲۶ ۵۴.۱۷ % ۵۳,۹۸۶ ۲۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۷۸ ۱۵.۷۷ % ۳,۵۱۸ ۱.۸۴ % ۷۰,۳۳۳ ۳۶.۷۶ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۹۵,۲۵۸ ۴۷.۶۷ % ۵۳,۷۸۹ ۲۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۶۲ ۲۳.۹۵ % ۲,۹۲۷ ۱.۴۶ % ۶۶,۱۶۳ ۳۳.۱۱ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۹۵,۱۶۱ ۴۷.۶۵ % ۵۳,۷۵۸ ۲۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۶۱ ۲۳.۹۷ % ۲,۹۲۲ ۱.۴۶ % ۶۴,۳۷۱ ۳۲.۲۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۸۵,۵۹۲ ۴۵.۰۲ % ۵۳,۶۸۱ ۲۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۷۳ ۱۸.۹۷ % ۱۴,۷۶۵ ۷.۷۷ % ۶۱,۴۷۵ ۳۲.۳۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۸۵,۵۹۲ ۴۵.۰۲ % ۵۳,۶۷۵ ۲۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۷۳ ۱۸.۹۸ % ۱۴,۷۶۳ ۷.۷۷ % ۶۱,۴۷۵ ۳۲.۳۴ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۸۵,۵۹۲ ۴۵.۰۳ % ۵۳,۶۶۸ ۲۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۷۳ ۱۸.۹۸ % ۱۴,۷۶۱ ۷.۷۷ % ۶۱,۴۷۵ ۳۲.۳۴ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۸۵,۲۱۲ ۴۴.۹۶ % ۵۳,۵۷۶ ۲۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۱۲ ۱۴.۴۱ % ۲۳,۴۴۳ ۱۲.۳۷ % ۶۱,۲۲۶ ۳۲.۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۰۰,۶۳۴ ۵۲.۱ % ۵۳,۵۶۹ ۲۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۷۹ ۵.۸۴ % ۲۷,۶۷۲ ۱۴.۳۳ % ۶۶,۲۳۲ ۳۴.۲۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۰,۶۳۴ ۵۲.۱ % ۵۳,۵۶۲ ۲۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۷۹ ۵.۸۴ % ۲۷,۶۷۰ ۱۴.۳۳ % ۶۶,۲۳۲ ۳۴.۲۹ %