ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/22 72,576 62.42 % 10,355 8.91 % 24,466 21.04 % 15,864 13.64 % 0 0 %
2 1397/05/21 73,095 62.56 % 10,403 8.9 % 21,268 18.2 % 19,060 16.31 % 0 0 %
3 1397/05/20 75,292 64.42 % 10,375 8.88 % 17,142 14.67 % 21,047 18.01 % 0 0 %
4 1397/05/19 79,779 67.54 % 10,343 8.76 % 12,731 10.78 % 22,243 18.83 % 0 0 %
5 1397/05/18 79,779 67.55 % 10,343 8.76 % 12,731 10.78 % 22,240 18.83 % 0 0 %
6 1397/05/17 79,779 67.55 % 10,343 8.76 % 12,731 10.78 % 22,238 18.83 % 0 0 %
7 1397/05/16 84,563 69.04 % 15,111 12.34 % 16,234 13.25 % 13,552 11.07 % 0 0 %
8 1397/05/15 83,932 68.84 % 15,198 12.47 % 16,234 13.31 % 13,547 11.11 % 0 0 %
9 1397/05/14 80,519 69.4 % 15,044 12.97 % 11,251 9.7 % 16,189 13.95 % 0 0 %
10 1397/05/13 75,310 63.46 % 15,109 12.73 % 21,723 18.3 % 6,532 5.5 % 53,881 45.4 %