صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۴۸,۳۹۸ ۷۱.۴۲ % ۳۶,۸۷۸ ۱۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۲۸ ۱۰.۲۷ % ۱,۱۶۷ ۰.۵۶ % ۸۵,۶۹۱ ۴۱.۲۴ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۴,۲۷۸ ۶۶.۳۹ % ۳۶,۷۵۴ ۱۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۴۸ ۱۴.۷۱ % ۱,۴۷۶ ۰.۷۳ % ۸۲,۵۹۹ ۴۰.۸۴ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۲۷,۶۴۶ ۶۲.۶۶ % ۳۶,۷۱۹ ۱۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۷,۸۶۳ ۱۸.۵۹ % ۱,۴۷۳ ۰.۷۲ % ۸۲,۰۵۷ ۴۰.۲۸ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۱۵,۹۹۴ ۵۸.۵۷ % ۳۶,۷۶۹ ۱۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۱۷ ۲۲.۱۲ % ۱,۴۷۰ ۰.۷۴ % ۷۹,۸۹۶ ۴۰.۳۴ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۰۷,۷۳۰ ۵۶.۷۵ % ۳۶,۸۲۶ ۱۹.۴ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۱۶ ۲۳.۰۸ % ۱,۴۶۷ ۰.۷۷ % ۷۷,۴۲۳ ۴۰.۷۸ %
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۰۷,۷۳۰ ۵۶.۷۵ % ۳۶,۸۱۹ ۱۹.۴ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۱۶ ۲۳.۰۸ % ۱,۴۶۷ ۰.۷۷ % ۷۷,۴۲۳ ۴۰.۷۸ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۰۷,۷۳۰ ۵۶.۷۵ % ۳۶,۸۱۲ ۱۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۳,۰۹۶ ۲۲.۷ % ۲,۱۸۴ ۱.۱۵ % ۷۷,۴۲۳ ۴۰.۷۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۰۲,۰۴۳ ۵۴.۶۱ % ۳۶,۷۹۶ ۱۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۵,۸۴۸ ۲۴.۵۴ % ۲,۱۸۱ ۱.۱۷ % ۷۲,۹۶۷ ۳۹.۰۵ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۰۲,۳۸۹ ۵۲.۰۱ % ۳۶,۷۵۲ ۱۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۵,۵۶۳ ۲۸.۲۲ % ۲,۱۷۷ ۱.۱۱ % ۷۲,۸۹۲ ۳۷.۰۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۹۹,۶۵۲ ۵۱.۴۳ % ۳۶,۷۷۲ ۱۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۵۵,۱۶۵ ۲۸.۴۷ % ۲,۱۷۴ ۱.۱۲ % ۷۱,۸۴۶ ۳۷.۰۸ %