صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۹۵,۰۸۵ ۴۴.۹۲ % ۵۶,۹۷۱ ۲۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۱۷ ۲۵.۵۲ % ۵,۶۱۱ ۴.۹۶ % ۷۱,۲۷۸ ۳۳.۶۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۹۴,۵۹۲ ۴۴.۴۴ % ۵۶,۸۸۰ ۲۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۵,۷۷۷ ۲۶.۲ % ۵,۶۰۵ ۴.۹۳ % ۷۰,۷۵۵ ۳۳.۲۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۹۳,۶۱۴ ۴۳.۹۹ % ۵۶,۸۱۴ ۲۶.۷ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۶۸ ۲۶.۶۸ % ۵,۵۹۹ ۴.۹۲ % ۷۰,۲۱۴ ۳۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۹۲,۸۵۹ ۴۴.۰۴ % ۵۶,۷۱۲ ۲۶.۹ % ۰ ۰ % ۵۵,۶۸۱ ۲۶.۴۱ % ۵,۵۹۳ ۴.۹۷ % ۶۹,۶۱۳ ۳۳.۰۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۹۱,۷۴۲ ۴۲.۲۸ % ۵۶,۷۸۴ ۲۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۵۳ ۲۸.۹۷ % ۵,۵۸۷ ۴.۸۲ % ۶۹,۳۹۵ ۳۱.۹۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۹۱,۷۴۲ ۴۲.۲۹ % ۵۶,۷۷۷ ۲۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۵۳ ۲۸.۹۷ % ۵,۵۸۱ ۴.۸۲ % ۶۹,۳۹۵ ۳۱.۹۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۹۱,۷۴۲ ۴۲.۲۹ % ۵۶,۷۷۰ ۲۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۵۳ ۲۸.۹۷ % ۵,۵۷۴ ۴.۸۲ % ۶۹,۳۹۵ ۳۱.۹۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۹۱,۷۴۲ ۴۲.۲۹ % ۵۶,۷۶۳ ۲۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۵۳ ۲۸.۹۷ % ۵,۵۶۸ ۴.۸۲ % ۶۹,۳۹۵ ۳۱.۹۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۹۱,۶۲۱ ۴۱.۵۷ % ۵۶,۶۳۱ ۲۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۶,۵۹۰ ۳۰.۲۱ % ۵,۵۶۳ ۴.۷۴ % ۶۹,۴۰۰ ۳۱.۴۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۸۶,۳۸۴ ۳۹.۲۴ % ۵۶,۶۳۸ ۲۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۷۱,۵۹۱ ۳۲.۵۲ % ۵,۵۵۷ ۴.۷۴ % ۶۷,۵۷۲ ۳۰.۶۹ %