ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/28 91,376 53.35 % 25,785 15.05 % 0 0 % 50,699 29.6 % 3,415 2.89 % 49,976 29.18 %
2 1398/02/27 90,369 52.24 % 25,839 14.94 % 0 0 % 53,996 31.21 % 2,786 2.78 % 49,449 28.58 %
3 1398/02/26 90,369 52.25 % 25,832 14.94 % 0 0 % 53,996 31.22 % 2,766 2.77 % 49,449 28.59 %
4 1398/02/25 90,533 52.34 % 25,825 14.93 % 0 0 % 53,996 31.22 % 2,604 2.58 % 49,449 28.59 %
5 1398/02/24 92,140 52.81 % 25,747 14.76 % 0 0 % 53,996 30.95 % 2,583 2.55 % 49,763 28.52 %
6 1398/02/23 86,549 51.24 % 25,748 15.24 % 0 0 % 42,184 24.97 % 14,439 9.65 % 46,668 27.63 %
7 1398/02/22 85,422 50.92 % 25,696 15.32 % 0 0 % 40,395 24.08 % 16,244 10.8 % 45,917 27.37 %
8 1398/02/21 98,266 58.25 % 25,631 15.19 % 0 0 % 40,395 23.95 % 4,400 3.71 % 52,846 31.33 %
9 1398/02/20 111,794 61.73 % 25,627 14.15 % 0 0 % 41,160 22.73 % 2,516 2.25 % 57,307 31.64 %
10 1398/02/19 111,794 61.74 % 25,620 14.15 % 0 0 % 41,149 22.73 % 2,497 2.24 % 57,307 31.65 %