صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۳۶۲,۱۷۷ ۵۲.۰۵ % ۵۷۲,۲۵۶ ۲۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۴۱,۳۶۷ ۲۴.۵۱ % ۴۱,۲۱۷ ۰.۴۶ % ۶۶۶,۲۰۰ ۲۵.۴۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۳۸۴,۹۷۷ ۵۲.۴۷ % ۵۷۲,۴۷۵ ۲۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۴۱,۱۹۸ ۲۴.۲۹ % ۴۱,۱۴۳ ۰.۴۶ % ۶۸۰,۶۶۴ ۲۵.۷۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۴۴۲,۱۰۷ ۵۳.۴۸ % ۵۷۱,۹۷۷ ۲۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۶۴۱,۲۷۵ ۲۳.۷۸ % ۴۱,۰۲۰ ۰.۴۵ % ۷۱۴,۸۰۵ ۲۶.۵۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۴۶۳,۵۸۱ ۵۳.۸۵ % ۵۷۱,۹۷۴ ۲۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۴۱,۲۷۵ ۲۳.۶ % ۴۰,۹۱۶ ۰.۴۴ % ۷۰۴,۲۳۱ ۲۵.۹۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۴۶۳,۵۸۱ ۵۳.۸۶ % ۵۷۱,۹۷۱ ۲۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۴۱,۲۷۵ ۲۳.۶ % ۴۰,۸۰۳ ۰.۴۴ % ۷۰۴,۲۳۱ ۲۵.۹۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۴۶۳,۵۸۱ ۵۳.۸۶ % ۵۷۱,۹۶۹ ۲۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۴۱,۲۷۵ ۲۳.۶ % ۴۰,۶۹۰ ۰.۴۳ % ۷۰۴,۲۳۱ ۲۵.۹۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۴۶۳,۵۸۱ ۵۳.۸۶ % ۵۷۱,۹۶۶ ۲۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۴۱,۲۷۵ ۲۳.۶ % ۴۰,۵۷۷ ۰.۴۳ % ۷۰۴,۲۳۱ ۲۵.۹۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۴۸۵,۴۸۹ ۵۴.۲۴ % ۵۷۱,۵۰۶ ۲۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۴۰,۱۰۹ ۲۳.۳۷ % ۴۱,۶۳۱ ۰.۴۶ % ۷۰۹,۸۵۳ ۲۵.۹۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۴۶۷,۸۸۸ ۵۳.۹۷ % ۵۷۰,۴۵۶ ۲۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۴۰,۱۰۹ ۲۳.۵۳ % ۴۱,۵۱۹ ۰.۴۶ % ۷۰۰,۹۵۸ ۲۵.۷۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۵۱۱,۹۴۷ ۵۵.۲۵ % ۵۷۱,۶۱۱ ۲۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۶۴۱,۹۲۱ ۲۳.۴۶ % ۱۱,۲۸۴ ۰.۴۱ % ۷۱۰,۷۲۱ ۲۵.۹۷ %