صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۰۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۱.۶۵۷)% (۱.۱۳۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۰.۱۴۷ %۵.۰۷۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۷.۲۲۵ %۲۰.۷۵۳
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۲۴.۶۵۲ %۴۹.۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۸۸.۹۲۴ %۱۲۸.۹۸۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۲۴۶.۲۴۱ %۳۱۱.۳۰۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۷۵۴۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۶.۲۲)% (۹۷.۴۶)%