صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۱.۵۵۶)% (۳.۰۷۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۵.۸۹۸)% (۱۱.۶۱۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۶.۹۱۷)% (۲۰.۳۹۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۰.۷۵۲)% (۱۸.۹۵۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۲۲.۴۵۴)% (۳۹.۴۹۹)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ %۱۱۵.۸۱۸ %۱۸۰.۰۶۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ %۹۲۶.۲۰۱ %۱۸۱۶.۹۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۹۸۱۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۶۸)% (۹۹.۷۸)%