صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۰.۸۷۲ %۰.۹۸۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۶.۸۲۷ %۱۰.۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۷.۹۲۵ %۱۵.۰۵۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۱۳.۰۷۶ %۲۷.۸۶۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۳۴.۸۵۶ %۶۰.۴۲۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۶۶.۱۹ %۱۴۰.۳۸۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۳۶۶.۹۳۹ %۵۵۹.۸۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۷۵۴۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۲.۰۹)% (۹۸.۶۲)%