مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ 1398/02/29 دریافت خبر 1398/02/29
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق 1398/02/29 دریافت خبر 1398/02/18
3 تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 30دی 1397 دریافت خبر 1397/12/06
4 اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ 1397/10/30 دریافت خبر 1397/11/07
5 آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1397/10/19
6 افزودن حق نظارت سازمان به هزینه های قابل پرداخت از صندوق دریافت خبر 1397/04/04
7 تایید سازمان در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/04/04
8 تاییدیه صورت جلسه مجمع 08.03.97 دریافت خبر 1397/03/29
9 برگزاری مجمع 08.03.97 دریافت خبر 1397/03/05
10 آگهی دعوت به مجمع 97.03.08 دریافت خبر 1397/02/30
11 تغییر دارندگان واحد های ممتاز دریافت خبر 1396/12/02
12 تغییرات امیدنامه سال96-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر 1396/11/29
13 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان 1396/10/27 دریافت خبر 1396/10/27
14 آگهی دعوت دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
15 ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/04/07
16 تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/04/03
17 آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1396/03/01
18 تایید صورتجلسه مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/12/17
19 صورتجلسه تایید صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1395/12/11
20 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/12/11
21 مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 تشکیل گردید دریافت خبر 1395/11/25
22 دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/10/29
23 تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/03/24
24 برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/03/05
25 دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/02/26
26 صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
27 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
28 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20 دریافت خبر 1394/04/30
29 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1394/04/10
30 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (اساسنامه) دریافت خبر 1394/04/01
31 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (امیدنامه) دریافت خبر 1394/04/01
32 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(امیدنامه) دریافت خبر 1394/03/26
33 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(اساسنامه) دریافت خبر 1394/03/26
34 تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/02/29 دریافت خبر 1394/03/09
35 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1394/02/19
36 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (اساسنامه) دریافت خبر 1393/07/26
37 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (امیدنامه) دریافت خبر 1393/07/26
38 صورتجلسه مجمع صندوق آسا 1392/08/15 دریافت خبر 1392/08/28
39 صورتجلسه مجمع موسس آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1392/06/30