رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه سپهر 100000
2 شرکت کارگزاری سهم آشنا 200000
3 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 700000