دسته بندی مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی سخن حق به موسسه حسابرسی بیات رایان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست