دسته بندی مجامع
عنوان خبر افزودن حق نظارت سازمان به هزینه های قابل پرداخت از صندوق
منبع -
مقدمه افزودن حق نظارت سازمان به هزینه های قابل پرداخت از صندوق (امیدنامه)
متن خبر
پیوست