دسته بندی مجامع
عنوان خبر تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/02/29
منبع -
مقدمه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/02/29 رأس ساعت 14 در محل شرکت تامین سرمایه سپهر با حضور دارندگان واحدهای ممتاز و حسابرس صندوق تشکیل گردید.
متن خبر
پیوست