دسته بندی مجامع
عنوان خبر تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20
منبع -
مقدمه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20رأس ساعت 14 در محل شرکت تامین سرمایه سپهر با حضور دارندگان واحدهای ممتاز صندوق تشکیل گردید.
متن خبر
پیوست