دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 تشکیل گردید
منبع -
مقدمه مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 با حضور دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در خصوص تغییر کارمزد متولی، تصویب هزینه کارمزد ارئه خدمات سپرده گذاری و امکان انجام معاملات اختیار تبعی و سپرده کالایی تشکیل گردید
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست