ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 89,165 51.41 76,424 51.8 78,765 53.07 74,284 51.75
اوراق 48,286 27.84 25,990 17.61 25,779 17.37 25,285 17.61
وجه نقد 27,310 15.74 41,322 28.01 40,351 27.18 40,472 28.19
سایر دارایی ها 6,348 3.66 6,361 4.31 6,052 4.07 5,929 4.13
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 52,123 30.05 61,116 41.43 49,563 33.39 45,418 31.64
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد