ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 93,427 50.71 75,901 68.98 74,772 66.79 71,272 64.01
اوراق 53,499 29.04 24,834 22.57 29,428 26.28 32,065 28.8
وجه نقد 27,918 15.15 5,893 5.35 5,355 4.78 6,724 6.04
سایر دارایی ها 6,150 3.33 3,409 3.09 2,400 2.14 1,278 1.14
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 52,590 28.54 47,372 43.05 47,354 42.3 46,425 41.7
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق