ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 89,561 51.37 76,349 51.89 72,686 49.35 75,101 51.8
اوراق 49,079 28.15 18,197 12.36 25,355 17.21 24,982 17.23
وجه نقد 26,844 15.4 46,260 31.44 44,985 30.54 40,994 28.28
سایر دارایی ها 6,352 3.64 9,182 6.24 6,871 4.66 6,491 4.47
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 47,977 27.52 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد