ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 89,390 51.64 94,157 56.95 103,168 58.69 91,376 53.34
اوراق 47,300 27.32 25,390 15.35 25,504 14.5 25,785 15.05
وجه نقد 27,966 16.15 42,528 25.72 43,709 24.86 50,699 29.6
سایر دارایی ها 6,285 3.63 4,881 2.95 5,029 2.86 4,946 2.88
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 51,981 30.03 48,792 29.51 54,237 30.85 49,976 29.17
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد