ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 89,538 51.37 75,867 51.43 72,521 49.42 75,021 51.68
اوراق 49,042 28.14 18,682 12.66 25,715 17.52 25,179 17.34
وجه نقد 26,866 15.41 46,637 31.62 44,278 30.17 40,994 28.24
سایر دارایی ها 6,352 3.64 9,140 6.19 6,818 4.64 6,558 4.51
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 47,902 27.48 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد