ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 92,297 50.85 65,956 61.09 61,796 59.81 60,120 59.03
اوراق 52,894 29.14 33,717 31.23 36,065 34.9 30,214 29.66
وجه نقد 27,134 14.95 5,421 5.02 4,180 4.04 10,514 10.32
سایر دارایی ها 6,045 3.33 2,876 2.66 1,290 1.24 998 0.98
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 52,204 28.76 43,571 40.35 41,590 40.25 40,354 39.62
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi