ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/24 77,678 76.73 % 13,912 13.74 % 0 0 % 6,437 6.36 % 3,213 3.19 % 39,880 39.39 %
2 1396/08/23 77,269 76.64 % 13,905 13.79 % 0 0 % 6,437 6.38 % 3,211 3.2 % 39,610 39.29 %
3 1396/08/22 77,118 76.61 % 13,896 13.81 % 0 0 % 6,437 6.4 % 3,208 3.2 % 39,446 39.19 %
4 1396/08/21 76,895 76.26 % 13,887 13.77 % 0 0 % 6,847 6.79 % 3,206 3.19 % 39,227 38.9 %
5 1396/08/20 76,752 76.26 % 13,836 13.75 % 0 0 % 6,847 6.8 % 3,204 3.2 % 39,229 38.98 %
6 1396/08/19 78,700 76.72 % 13,836 13.49 % 0 0 % 6,847 6.67 % 3,201 3.13 % 39,408 38.42 %
7 1396/08/18 78,690 76.72 % 13,832 13.49 % 0 0 % 6,847 6.68 % 3,199 3.13 % 39,398 38.41 %
8 1396/08/17 78,685 76.72 % 13,829 13.48 % 0 0 % 6,847 6.68 % 3,196 3.13 % 39,393 38.41 %
9 1396/08/16 79,176 76.85 % 13,812 13.41 % 0 0 % 6,847 6.65 % 3,193 3.11 % 39,401 38.24 %
10 1396/08/15 80,722 77.2 % 13,804 13.2 % 0 0 % 6,847 6.55 % 3,191 3.07 % 39,485 37.76 %