ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1392/06/16 3,925 1.44 % 0 0 % 0 0 % 264,870 97.39 % 3,178 1.17 % 3,925 1.44 %
2 1392/06/15 0 0 % 0 0 % 0 0 % 264,870 98.87 % 3,017 1.13 % 0 0 %
3 1392/06/14 0 0 % 0 0 % 0 0 % 264,870 98.93 % 2,856 1.07 % 0 0 %
4 1392/06/13 0 0 % 0 0 % 0 0 % 264,870 98.99 % 2,695 1.01 % 0 0 %
5 1392/06/12 0 0 % 0 0 % 0 0 % 264,870 99.05 % 2,535 0.95 % 0 0 %
6 1392/06/11 0 0 % 0 0 % 0 0 % 264,870 99.11 % 2,374 0.89 % 0 0 %
7 1392/06/10 0 0 % 0 0 % 0 0 % 264,870 99.17 % 2,214 0.83 % 0 0 %
8 1392/06/09 0 0 % 0 0 % 0 0 % 264,870 99.23 % 2,054 0.77 % 0 0 %
9 1392/06/08 0 0 % 0 0 % 0 0 % 264,870 99.29 % 1,894 0.71 % 0 0 %
10 1392/06/07 0 0 % 0 0 % 0 0 % 264,870 99.35 % 1,735 0.65 % 0 0 %