ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/14 74,075 66.68 % 25,998 23.4 % 0 0 % 7,532 6.78 % 3,483 3.15 % 46,381 41.75 %
2 1396/11/13 75,682 67.95 % 26,011 23.36 % 0 0 % 7,532 6.76 % 2,146 1.94 % 46,945 42.15 %
3 1396/11/12 75,678 67.96 % 26,003 23.35 % 0 0 % 7,532 6.76 % 2,146 1.94 % 46,940 42.15 %
4 1396/11/11 75,668 67.96 % 25,994 23.35 % 0 0 % 7,532 6.77 % 2,147 1.94 % 46,930 42.15 %
5 1396/11/10 76,146 68.37 % 26,026 23.37 % 0 0 % 6,307 5.66 % 2,897 2.61 % 47,466 42.62 %
6 1396/11/09 76,505 68.47 % 26,016 23.29 % 0 0 % 5,706 5.11 % 3,499 3.14 % 47,568 42.58 %
7 1396/11/08 76,715 68.52 % 26,032 23.25 % 0 0 % 5,700 5.09 % 3,507 3.14 % 47,731 42.63 %
8 1396/11/07 77,993 69.65 % 26,009 23.23 % 0 0 % 5,700 5.09 % 2,281 2.05 % 47,873 42.75 %
9 1396/11/06 77,109 69.23 % 25,900 23.25 % 0 0 % 5,700 5.12 % 2,669 2.41 % 48,287 43.35 %
10 1396/11/05 77,099 69.23 % 25,897 23.25 % 0 0 % 5,700 5.12 % 2,670 2.41 % 48,277 43.35 %