ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/04 77,089 69.19 % 25,960 23.3 % 0 0 % 5,700 5.12 % 2,671 2.41 % 48,267 43.32 %
2 1396/11/03 77,302 69.29 % 25,886 23.2 % 0 0 % 5,700 5.11 % 2,672 2.41 % 48,636 43.6 %
3 1396/11/02 77,027 69.17 % 25,960 23.31 % 0 0 % 5,700 5.12 % 2,674 2.41 % 48,709 43.74 %
4 1396/11/01 77,170 67.68 % 25,939 22.75 % 0 0 % 8,247 7.23 % 2,666 2.35 % 48,889 42.88 %
5 1396/10/30 77,832 66.88 % 25,926 22.28 % 0 0 % 9,914 8.52 % 2,698 2.33 % 49,415 42.46 %
6 1396/10/29 78,135 69.49 % 21,681 19.28 % 0 0 % 9,884 8.79 % 2,737 2.45 % 49,806 44.3 %
7 1396/10/28 78,111 69.49 % 21,673 19.28 % 0 0 % 9,884 8.79 % 2,736 2.45 % 49,781 44.29 %
8 1396/10/27 78,111 69.5 % 21,665 19.28 % 0 0 % 9,884 8.79 % 2,736 2.45 % 49,781 44.29 %
9 1396/10/26 77,653 69.4 % 21,617 19.32 % 0 0 % 9,884 8.83 % 2,736 2.46 % 49,528 44.26 %
10 1396/10/25 77,434 69.36 % 21,591 19.34 % 0 0 % 9,884 8.85 % 2,737 2.46 % 49,469 44.31 %