ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/24 76,771 69.18 % 21,575 19.44 % 0 0 % 9,877 8.9 % 2,744 2.48 % 49,137 44.28 %
2 1396/10/23 76,039 68.98 % 21,568 19.57 % 0 0 % 9,877 8.96 % 2,747 2.5 % 48,606 44.1 %
3 1396/10/22 75,833 68.93 % 21,864 19.88 % 0 0 % 9,562 8.69 % 2,747 2.51 % 48,494 44.08 %
4 1396/10/21 75,833 68.94 % 21,860 19.87 % 0 0 % 9,562 8.69 % 2,747 2.51 % 48,494 44.08 %
5 1396/10/20 75,833 68.94 % 21,856 19.87 % 0 0 % 9,562 8.69 % 2,747 2.51 % 48,494 44.09 %
6 1396/10/19 75,814 68.97 % 24,708 22.48 % 0 0 % 6,657 6.06 % 2,748 2.51 % 48,558 44.17 %
7 1396/10/18 75,656 68.9 % 24,738 22.53 % 0 0 % 6,657 6.06 % 2,748 2.52 % 48,609 44.27 %
8 1396/10/17 75,419 68.84 % 24,734 22.58 % 0 0 % 3,600 3.29 % 5,808 5.31 % 48,487 44.26 %
9 1396/10/16 75,406 68.84 % 24,718 22.57 % 0 0 % 2,457 2.24 % 6,953 6.36 % 48,506 44.28 %
10 1396/10/15 75,054 68.77 % 24,671 22.61 % 0 0 % 2,233 2.05 % 7,179 6.59 % 48,397 44.34 %