ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/14 75,054 68.77 % 24,662 22.6 % 0 0 % 2,233 2.05 % 7,181 6.59 % 48,397 44.35 %
2 1396/10/13 75,035 68.77 % 24,654 22.6 % 0 0 % 2,233 2.05 % 7,184 6.6 % 48,377 44.34 %
3 1396/10/12 78,119 71.6 % 24,619 22.57 % 0 0 % 2,233 2.05 % 4,127 3.79 % 48,336 44.3 %
4 1396/10/11 79,425 72.71 % 24,600 22.52 % 0 0 % 799 0.73 % 4,413 4.05 % 48,191 44.12 %
5 1396/10/10 79,424 72.86 % 24,598 22.56 % 0 0 % 799 0.73 % 4,191 3.86 % 48,397 44.4 %
6 1396/10/09 80,143 72.61 % 24,573 22.26 % 0 0 % 1,460 1.32 % 4,193 3.81 % 48,719 44.14 %
7 1396/10/08 82,778 73.1 % 24,640 21.76 % 0 0 % 3,066 2.71 % 2,759 2.45 % 48,713 43.02 %
8 1396/10/07 82,778 73.1 % 24,632 21.75 % 0 0 % 3,066 2.71 % 2,760 2.45 % 48,713 43.02 %
9 1396/10/06 82,778 73.11 % 24,624 21.75 % 0 0 % 3,066 2.71 % 2,762 2.45 % 48,713 43.02 %
10 1396/10/05 82,936 73.21 % 24,510 21.64 % 0 0 % 3,066 2.71 % 2,764 2.45 % 49,258 43.48 %