ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/04 83,203 72.57 % 24,506 21.37 % 0 0 % 4,180 3.65 % 2,766 2.42 % 49,304 43 %
2 1396/10/03 81,903 70.78 % 24,520 21.19 % 0 0 % 6,528 5.64 % 2,767 2.4 % 48,878 42.24 %
3 1396/10/02 79,948 69.56 % 24,490 21.31 % 0 0 % 7,723 6.72 % 2,768 2.42 % 48,500 42.2 %
4 1396/10/01 78,245 69.68 % 24,485 21.81 % 0 0 % 6,792 6.05 % 2,769 2.48 % 48,173 42.9 %
5 1396/09/30 78,240 69.68 % 24,481 21.8 % 0 0 % 6,784 6.04 % 2,778 2.49 % 48,168 42.9 %
6 1396/09/29 78,220 69.68 % 24,478 21.8 % 0 0 % 6,761 6.02 % 2,800 2.51 % 48,148 42.89 %
7 1396/09/28 75,355 69.05 % 24,471 22.42 % 0 0 % 6,475 5.93 % 2,831 2.61 % 47,825 43.82 %
8 1396/09/27 74,275 67.95 % 24,525 22.44 % 0 0 % 5,141 4.7 % 5,360 4.92 % 47,955 43.87 %
9 1396/09/26 74,670 68.11 % 24,464 22.32 % 0 0 % 7,740 7.06 % 2,751 2.52 % 47,501 43.33 %
10 1396/09/25 74,538 68.08 % 24,451 22.33 % 0 0 % 7,740 7.07 % 2,750 2.52 % 47,159 43.08 %