ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/24 74,710 69.03 % 24,428 22.57 % 0 0 % 6,343 5.86 % 2,750 2.55 % 46,443 42.91 %
2 1396/09/23 74,710 69.03 % 24,418 22.56 % 0 0 % 6,343 5.86 % 2,750 2.55 % 46,443 42.91 %
3 1396/09/22 74,696 69.03 % 24,411 22.56 % 0 0 % 6,343 5.86 % 2,749 2.55 % 46,428 42.91 %
4 1396/09/21 71,948 67.38 % 28,871 27.04 % 0 0 % 944 0.88 % 5,018 4.71 % 46,500 43.55 %
5 1396/09/20 70,874 67.05 % 28,869 27.31 % 0 0 % 944 0.89 % 5,019 4.76 % 45,775 43.3 %
6 1396/09/19 72,032 65.78 % 28,850 26.34 % 0 0 % 5,874 5.36 % 2,753 2.53 % 45,506 41.55 %
7 1396/09/18 72,577 69.04 % 23,922 22.76 % 0 0 % 5,874 5.59 % 2,753 2.63 % 45,531 43.31 %
8 1396/09/17 72,435 69 % 23,916 22.78 % 0 0 % 5,874 5.6 % 2,753 2.64 % 45,329 43.18 %
9 1396/09/16 72,430 69 % 23,912 22.78 % 0 0 % 5,874 5.6 % 2,754 2.64 % 45,324 43.18 %
10 1396/09/15 72,420 69 % 23,909 22.78 % 0 0 % 5,874 5.6 % 2,754 2.64 % 45,315 43.17 %