ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/14 72,410 69 % 23,905 22.78 % 0 0 % 5,874 5.6 % 2,754 2.64 % 45,305 43.17 %
2 1396/09/13 72,448 69.01 % 23,897 22.77 % 0 0 % 4,131 3.94 % 4,497 4.3 % 45,298 43.15 %
3 1396/09/12 72,418 69.01 % 23,894 22.77 % 0 0 % 2,400 2.29 % 6,229 5.95 % 45,383 43.25 %
4 1396/09/11 72,619 65.06 % 23,887 21.4 % 0 0 % 12,354 11.07 % 2,754 2.48 % 45,533 40.79 %
5 1396/09/10 74,333 70.71 % 13,944 13.27 % 0 0 % 9,467 9.01 % 7,372 7.03 % 45,484 43.27 %
6 1396/09/09 74,323 70.71 % 13,941 13.26 % 0 0 % 9,467 9.01 % 7,371 7.03 % 45,474 43.27 %
7 1396/09/08 74,318 70.72 % 13,937 13.26 % 0 0 % 9,461 9 % 7,376 7.03 % 45,469 43.27 %
8 1396/09/07 76,239 72.41 % 13,926 13.23 % 0 0 % 9,452 8.98 % 5,664 5.39 % 45,559 43.27 %
9 1396/09/06 75,427 72.21 % 13,914 13.32 % 0 0 % 6,679 6.39 % 8,434 8.09 % 45,213 43.29 %
10 1396/09/05 75,422 72.21 % 13,910 13.32 % 0 0 % 6,679 6.4 % 8,432 8.09 % 45,208 43.28 %