ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/04 77,878 74.88 % 13,901 13.37 % 0 0 % 6,679 6.42 % 5,541 5.34 % 44,816 43.09 %
2 1396/09/03 80,129 77.44 % 13,896 13.43 % 0 0 % 6,679 6.45 % 2,773 2.69 % 44,859 43.35 %
3 1396/09/02 80,120 77.44 % 13,892 13.43 % 0 0 % 6,679 6.46 % 2,771 2.69 % 44,849 43.35 %
4 1396/09/01 80,110 77.44 % 13,889 13.43 % 0 0 % 6,679 6.46 % 2,769 2.69 % 44,839 43.34 %
5 1396/08/30 82,785 77.97 % 13,942 13.13 % 0 0 % 6,678 6.29 % 2,766 2.62 % 44,622 42.03 %
6 1396/08/29 81,791 77.77 % 13,940 13.25 % 0 0 % 6,567 6.24 % 2,875 2.75 % 44,074 41.91 %
7 1396/08/28 77,978 76.77 % 13,932 13.72 % 0 0 % 6,437 6.34 % 3,222 3.19 % 39,992 39.37 %
8 1396/08/27 77,973 76.78 % 13,929 13.72 % 0 0 % 6,437 6.34 % 3,220 3.18 % 39,987 39.37 %
9 1396/08/26 77,678 76.72 % 13,919 13.75 % 0 0 % 6,437 6.36 % 3,218 3.19 % 39,880 39.39 %
10 1396/08/25 77,678 76.72 % 13,915 13.74 % 0 0 % 6,437 6.36 % 3,215 3.19 % 39,880 39.39 %