صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/04/02 1398/04/02 افشا پرتفوی خرداد ماه 98 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1398/03/08 1398/03/08 صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 1397(اصلاحیه) دانلود
1398/03/07 1398/03/07 افشا پرتفوی اردیبهشت ماه 98 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1398/02/18 1398/02/18 گزارش عملکرد منتهی به 1397/12/29(حسابرسی شده) دانلود
1398/02/18 1398/02/18 صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 1397 دانلود
1398/02/04 1398/02/04 افشا پرتفوی فروردین ماه 98 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1398/01/28 1398/01/28 گزارش عملکرد منتهی به 1397/12/29(حسابرسی نشده) دانلود
1398/01/28 1398/01/28 صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند 1397 دانلود
1398/01/06 1398/01/06 افشا پرتفوی اسفند ماه 97 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1397/12/07 1397/12/07 افشا پرتفوی بهمن ماه 97 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1397/11/10 1397/11/10 افشا پرتفوی دی ماه 97 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1397/10/16 1397/10/16 گزارش عملکرد منتهی به 1397/09/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/16 1397/10/16 صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر1397 دانلود
1397/10/09 1397/10/09 افشا پرتفوی آذر ماه 97 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1397/09/05 1397/09/05 افشا پرتفوی آبان ماه 97 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1397/08/19 1397/08/19 گزارش عملکرد منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/19 1397/08/19 صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1397 دانلود
1397/08/06 1397/08/06 افشا پرتفوی مهر ماه 97 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1397/07/24 1397/07/24 صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 1397 دانلود
1397/07/23 1397/07/23 گزارش عملکرد منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 افشا پرتفوی شهریور ماه 97 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1397/06/04 1397/06/04 افشا پرتفوی مرداد ماه 97 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1397/05/02 1397/05/02 افشا پرتفو ی تیر ماه 97 صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
1397/04/25 1397/04/25 گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد 139 دانلود
1397/04/25 1397/04/25 صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به 31 خرداد 1397 دانلود
1397/04/13 1397/04/13 افشا پرتفو ی خرداد ماه 97 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1397/03/05 1397/03/05 افشا پرتفو اردیبهشت ماه 97 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1397/02/29 1397/02/29 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 96.12.29 دانلود
1397/02/02 1397/02/02 افشا پرتفر فروردین ماه 97 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1397/01/29 1397/01/29 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1396/12/29 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1397/01/08 1397/01/08 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان منتهی به اسفند1396 دانلود
1396/12/08 1396/12/08 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان منتهی به بهمن 1396 دانلود
1396/11/15 1396/11/15 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان منتهی به دی 1396 دانلود
1396/10/11 1396/10/11 گزارش عملکرد منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 صورت مالی9 ماهه منتهی به 1396/09/30 صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دانلود
1396/10/10 1396/10/10 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان منتهی به آذر 1396 دانلود
1396/08/08 1396/08/08 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/06/31 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1396/07/25 1396/07/25 گزارش عملکرد منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/16 1396/07/16 صورتهای مالی منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/04/17 1396/04/17 گزارش عملکرد منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/17 1396/04/17 صورتهای مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/03/10 1396/03/10 صورت مالی اصلاح شده حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/30 1396/02/30 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/03 1396/02/03 گزارش عملکرد منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/03 1396/02/03 صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1395/10/27 1395/10/27 گزارش عملکرد منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/27 1395/10/27 صورت های مالی منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/08/04 1395/08/04 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/06/31 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1395/07/13 1395/07/13 گزارش عملکرد منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/07/12 1395/07/12 صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/04/23 1395/04/23 گزارش عملکرد منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/08 1395/04/08 صورت مالی سه ماهه منتهی به 1395/03/31 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1395/02/18 1395/02/18 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1395/01/25 1395/01/25 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1395/01/25 1395/01/25 گزارش عملکرد منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/10/14 1394/10/14 گزارش عملکرد منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/10/14 1394/10/14 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1394/09/30 صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دانلود
1394/08/18 1394/08/18 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/06/31 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1394/07/22 1394/07/22 گزارش عملکرد منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/07/22 1394/07/22 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/06/31 صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دانلود
1394/04/31 1394/04/31 گزارش عملکرد منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/04/29 1394/04/29 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/03/31صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1394/02/09 1394/02/09 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1394/01/29 1394/01/29 گزارش عملکرد منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/01/29 1394/01/29 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1393/12/29 صندوق ارمان سپهر آیندگان دانلود
1393/10/17 1393/10/17 گزارش عملکرد منتهی به 1393/09/30 دانلود
1393/10/17 1393/10/17 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1393/09/30 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1393/08/10 1393/08/10 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1393/06/31 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1393/07/26 1393/07/26 گزارش عملکرد منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/07/19 1393/07/19 صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/04/29 1393/04/29 گزارش عملکرد منتهی به 1393/03/31 دانلود
1393/04/29 1393/04/29 صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 دانلود
1393/04/21 1393/04/21 گزارش فعالیت هیات مدیره منتهی به 1392/12/29 دانلود
1393/04/14 1393/04/14 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29 صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
1393/02/02 1393/02/02 گزارش عملکرد منتهی به 921229 دانلود
1393/02/02 1393/02/02 گزارش عملکرد منتهی به 921229 دانلود
1393/02/02 1393/02/02 صورت های مالی دوره مالی شش ماه و بیست و دو روزه منتهی به 1392/12/29 دانلود
1392/10/30 1392/10/30 گزارش عملکرد منتهی به 920930 دانلود
1392/10/30 1392/10/30 صورت های مالی سه ماه و 23 روزه منتهی به تاریخ 92/09/30 صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دانلود