مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تغییرات امیدنامه سال96-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر 1396/11/29
2 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان 1396/10/27 دریافت خبر 1396/10/27
3 آگهی دعوت دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
4 ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/04/07
5 تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/04/03
6 آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1396/03/01
7 تایید صورتجلسه مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/12/17
8 صورتجلسه تایید صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1395/12/11
9 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/12/11
10 مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 تشکیل گردید دریافت خبر 1395/11/25
11 دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/10/29
12 تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/03/24
13 برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/03/05
14 دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/02/26
15 صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
16 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
17 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20 دریافت خبر 1394/04/30
18 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1394/04/10
19 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (اساسنامه) دریافت خبر 1394/04/01
20 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (امیدنامه) دریافت خبر 1394/04/01
21 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(امیدنامه) دریافت خبر 1394/03/26
22 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(اساسنامه) دریافت خبر 1394/03/26
23 تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/02/29 دریافت خبر 1394/03/09
24 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1394/02/19
25 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (اساسنامه) دریافت خبر 1393/07/26
26 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (امیدنامه) دریافت خبر 1393/07/26
27 صورتجلسه مجمع صندوق آسا 1392/08/15 دریافت خبر 1392/08/28
28 صورتجلسه مجمع موسس آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1392/06/30
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق