مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 افزودن حق نظارت سازمان به هزینه های قابل پرداخت از صندوق دریافت خبر 1397/04/04
2 تایید سازمان در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/04/04
3 تاییدیه صورت جلسه مجمع 08.03.97 دریافت خبر 1397/03/29
4 برگزاری مجمع 08.03.97 دریافت خبر 1397/03/05
5 آگهی دعوت به مجمع 97.03.08 دریافت خبر 1397/02/30
6 تغییر دارندگان واحد های ممتاز دریافت خبر 1396/12/02
7 تغییرات امیدنامه سال96-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر 1396/11/29
8 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان 1396/10/27 دریافت خبر 1396/10/27
9 آگهی دعوت دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
10 ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/04/07
11 تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/04/03
12 آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1396/03/01
13 تایید صورتجلسه مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/12/17
14 صورتجلسه تایید صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1395/12/11
15 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/12/11
16 مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 تشکیل گردید دریافت خبر 1395/11/25
17 دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/10/29
18 تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/03/24
19 برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/03/05
20 دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/02/26
21 صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
22 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
23 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20 دریافت خبر 1394/04/30
24 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1394/04/10
25 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (اساسنامه) دریافت خبر 1394/04/01
26 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (امیدنامه) دریافت خبر 1394/04/01
27 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(امیدنامه) دریافت خبر 1394/03/26
28 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(اساسنامه) دریافت خبر 1394/03/26
29 تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/02/29 دریافت خبر 1394/03/09
30 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1394/02/19
31 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (اساسنامه) دریافت خبر 1393/07/26
32 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (امیدنامه) دریافت خبر 1393/07/26
33 صورتجلسه مجمع صندوق آسا 1392/08/15 دریافت خبر 1392/08/28
34 صورتجلسه مجمع موسس آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1392/06/30