مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع 08.03.97 (اصلاحیه) دریافت خبر 1397/03/05
2 آگهی دعوت به مجمع 97.03.08 دریافت خبر 1397/02/30
3 تغییر دارندگان واحد های ممتاز دریافت خبر 1396/12/02
4 تغییرات امیدنامه سال96-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر 1396/11/29
5 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان 1396/10/27 دریافت خبر 1396/10/27
6 آگهی دعوت دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
7 ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/04/07
8 تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/04/03
9 آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1396/03/01
10 تایید صورتجلسه مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/12/17
11 صورتجلسه تایید صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1395/12/11
12 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/12/11
13 مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 تشکیل گردید دریافت خبر 1395/11/25
14 دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/10/29
15 تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/03/24
16 برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/03/05
17 دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/02/26
18 صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
19 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
20 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20 دریافت خبر 1394/04/30
21 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1394/04/10
22 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (اساسنامه) دریافت خبر 1394/04/01
23 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (امیدنامه) دریافت خبر 1394/04/01
24 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(امیدنامه) دریافت خبر 1394/03/26
25 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(اساسنامه) دریافت خبر 1394/03/26
26 تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/02/29 دریافت خبر 1394/03/09
27 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1394/02/19
28 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (اساسنامه) دریافت خبر 1393/07/26
29 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (امیدنامه) دریافت خبر 1393/07/26
30 صورتجلسه مجمع صندوق آسا 1392/08/15 دریافت خبر 1392/08/28
31 صورتجلسه مجمع موسس آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1392/06/30
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق